พส.จัดเดิน-วิ่ง ‘วันสังคมสงเคราะห์’
การกุศล เทิดพระเกียรติ ‘สมเด็จย่า’

 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผนึกหน่วยงานพันธมิตร รวมถึง สมาคมสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทยและสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย เตรียมจัดกิจกรรม โครงการเดิน วิ่ง เพื่อการกุศล “Walk & Run for Social Care and Share”  เพื่อ เทิดพระเกียรติ “สมเด็จย่า”  เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐  ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  ณ บริเวณลานหน้าเสาธงชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี เผยแพร่พระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาสังคม

 

นางนภา เศรษฐกร  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ ๒๑ ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ เนื่องจากพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากตลอดมา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือเดิมกรมประชาสงเคราะห์ ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือ สงเคราะห์ประชาชนที่ประสบปัญหาสังคม และขับเคลื่อนด้านการพัฒนาสังคมตามยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๙)โดยผลักดันให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนทางสังคมในการจัดสวัสดิการสังคม

จากเหตุดังกล่าว พส.จึงบูรณาการร่วมกับองค์กรทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ๗ องค์กร ประกอบด้วย สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย สมาคมนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช สมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชมรมนักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และชมรมนักสังคมสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “สมเด็จย่า” เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ “โครงการเดิน วิ่ง เพื่อการกุศล Walk & Run for Social Care and Share”  เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาสังคม

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทบทวนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๕๖ และระดมจัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์

นางนภา กล่าวต่อว่า โครงการ “เดิน วิ่ง เพื่อการกุศล” Walk & Run for Social Care and Share เป็นหนึ่งในโครงการที่จะทำให้ประชาชนตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง การสร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการเดินวิ่งเป็นวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมและแพร่หลายในปัจจุบัน จึงกำหนดจัดโครงการ “เดิน วิ่ง เพื่อการกุศล” Walk & Run for Social Care and Share ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. บริเวณลานหน้าเสาธงชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี

โดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ ๑) ประเภทการเดินเพื่อสุขภาพ เส้นทางเดินภายในกระทรวงสาธารณสุข ระยะทาง ๓ กิโลเมตร บัตรราคา ๓๕๐ บาท ๒) ประเภทการวิ่งมินิมาราธอน เส้นทางวิ่งเริ่มจากลานหน้าเสาธงชาติ กระทรวงสาธารณสุข ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร บัตรราคา ๔๐๐ บาท รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ กลุ่มเปราะบาง และสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรทางสังคมสงเคราะห์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการเดินวิ่งเพื่อการกุศล Walk & Run for Social Care and Share สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ www.FanaticRun.com หรือไลน์ไอดี : Fanaticrun ตลอด ๒๔ ชั่วโมง นางนภากล่าวในตอนท้าย

You may also like...