สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
เสด็จเปิดงานประชุม NAC2018

 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference 2018: NAC2018)  วันที่ 9 มีนาคม 2561  ณ  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี ซึ่งจัดขึ้นใต้แนวคิด   “ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น”  เพื่อ โชว์ศักยภาพผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มุ่งเน้น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก

ทั้งนี้หลังจากทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการแล้ว ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย ประกอบด้วย โครงการพัฒนานักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนโสตศึกษา โครงการคืนความสุขในการบดเคี้ยว (Digital Dentistry) ความร่วมมือระหว่างไทยกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ด้านนาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และฟิสิกส์ดาราศาสตร์) ความเชี่ยวชาญนักอนุกรมวิธานในประเทศไทย

และโครงการสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เป็นการพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ขนาดใหญ่เพื่อให้ได้สื่อสาระเพื่อครูในการนำไปใช้สร้างสื่อการสอน และเป็นระบบ eLearning เพื่อการเรียนรู้ทางไกล และทรงทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าของงานวิจัย สวทช. และพันธมิตร ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ 1. นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน 2.    กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ 3.    กลุ่มอาหารเพื่ออนาคต 4.    การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต และ 5. ระบบขนส่งสมัยใหม่

 

You may also like...