กรมพัฒน์ฯดันเศรษฐกิจฐานราก
“The Power of Local Economy”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน ‘The Power of Local Economy : รวมพลังธุรกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และมอบโล่เชิดชูเกียรติให้เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดดีเด่น 10 สาขา  พร้อมส่งเสริมให้เป็นเครือข่ายธุรกิจที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น (Local Economy) รวมทั้งผนึกกำลังร่วมมือกับ 15 หน่วยงานพันธมิตร เพื่อช่วยผู้ประกอบการขนาดเล็ก Micro SMEs พัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพ ผลักดันเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่ชุมชนและประเทศ ณ ฮอลล์ 4 อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561  ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าชมจำนวนมาก

                         

นางกุลณี  อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน “The Power of Local Economy : รวมพลังธุรกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ว่า งานนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากในท้องถิ่น (Local Economy) โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยในระดับท้องถิ่น ด้วยการสร้างกลุ่มเครือข่ายธุรกิจในรูปแบบ ‘MOC Biz Club’ ขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นศูนย์รวมของกลุ่มธุรกิจที่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาให้แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก หรือ Micro SMEs ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศอันเป็นกลไกสำคัญให้ภาคธุรกิจของไทยมีความเข็มแข็ง                             

การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจต้องเริ่มจากภายใน ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีความพยายามอย่างยิ่งที่จะสร้างช่องทางการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ การจัดตั้งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการดำเนินงานเช่นเดียวกับหลายๆ กิจกรรมที่กรมฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน โดยโจทย์สำคัญคือการคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค และเพิ่มช่องทางการแสวงหาองค์ความรู้ วิธีคิด วิธีการวิเคราะห์ตลาด ตลอดจนเลือกเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความเหมาะสมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น รวมทั้งต้องมีหน่วยงานพันธมิตร  ทางธุรกิจเพื่อเชื่อมโยง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตไปพร้อมๆ กัน

กรมฯ จึงจัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) การขับเคลื่อนผู้ประกอบการขนาดเล็ก Micro SMEs ร่วมกันระหว่างเครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand  กับ 15 หน่วยงานพันธมิตร และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้เครือข่ายธุรกิจที่มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมที่จะเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ กรมฯ จึงจัดให้มีการประกวดเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดดีเด่น เพื่อสร้างเป็นต้นแบบใน 10 สาขา โดยได้มอบโล่เชิดชูเกียรติในความวิริยะอุตสาหะของเครือข่ายที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

สำหรับงาน The Power of Local Economy: รวมพลังธุรกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” แบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 ส่วนคือ 1) พื้นที่แสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน จากเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศ   2) เลิศรสกับอาหารและผลไม้ดี 4 ภาค ชวนชิมอาหารท้องถิ่นที่คัดสรรมาจากทุกภูมิภาค และส่งเสริมผลไม้ดีของไทย อาทิ ลำไย สับปะรด มังคุด เงาะ ทุเรียน 

3) พื้นที่ให้คำปรึกษา Micro SMEs ปลดล็อคทุกปัญหาธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้านจากเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club และหน่วยงานพันธมิตร 4) พื้นที่เจรจาการค้า (Business Matching) เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และพันธมิตรทางการค้า และ 5) พื้นที่สัมมนา เสวนา และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพการค้า และเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดการเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

เรียกว่ามางาน “The Power of Local Economy : รวมพลังธุรกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” แล้วมีแต่ ได้’ กับ ได้’  ไม่ว่าจะเป็น ได้-ช้อป-ชิม-ชม-ช่วยผู้ประกอบการไทย’ แล้วยัง ได้เพิ่มพูนองค์ความรู้-ได้เห็นลู่ทางการทำธุรกิจ- ได้เจรจาธุรกิจ-ได้ฟังวิทยากรแถวหน้าของประเทศ’ เป็นงานที่ครบเครื่องเรื่องธุรกิจอีกงานของปีนี้  นอกจากนี้ยังได้ชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำ และลุ้นรับ iPhone X และสร้อยคอทองคำทุกวัน แบบฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด

สำหรับผลการประกวดเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดดีเด่น ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติทั้ง 10 สาขา มีดังนี้

                1. ด้านการตลาดชุมชน : เครือข่ายธุรกิจที่มีผลงานด้านการส่งเสริมพัฒนาตลาด สร้างโอกาสและรายได้แก่ชุมชนอย่างชัดเจน ได้แก่ เครือข่ายธุรกิจ  Biz Club จังหวัดพะเยา และ จังหวัดลพบุรี

                2. ด้านการตลาดออนไลน์ : เครือข่ายธุรกิจที่มีผลงานโดดเด่นการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ต่อยอดธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ เครือข่ายธุรกิจ  Biz Club จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                3. ด้านการตลาดสร้างสรรค์ : เครือข่ายธุรกิจที่มีผลงานด้านสร้างสรรค์การตลาดใหม่ๆ เพื่อประโยชน์แก่เครือข่ายและชุมชน ได้แก่ เครือข่ายธุรกิจ  Biz Club จังหวัดขอนแก่น

                4. ด้านการตลาดสู่สากล : เครือข่ายธุรกิจที่มีผลงานด้านการเพิ่มศักยภาพทางการค้า เชื่อมโยงสู่ตลาดสากลอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ เครือข่ายธุรกิจ  Biz Club จังหวัดจันทบุรี

                5. ด้านการบริหารจัดการ : เครือข่ายธุรกิจที่มีเป้าหมายและแผนบริการจัดการเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ เครือข่ายธุรกิจ  Biz Club จังหวัดนครราชสีมา

                6. ด้านการพัฒนาสมาชิก : เครือข่ายธุรกิจที่มีผลงานการสร้างความเข้มแข็ง และประโยชน์แก่สมาชิกอย่างชัดเจน ได้แก่ เครือข่ายธุรกิจ  Biz Club กรุงเทพมหานคร

                7. ด้านนวัตกรรมการค้า : เครือข่ายธุรกิจที่มีผลงานด้านการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ เครือข่ายธุรกิจ  Biz Club จังหวัดสตูล

                8. ด้านการประสานและแบ่งปัน : เครือข่ายธุรกิจที่มีผลงานด้านการร่วมมือร่วมใจ เชื่อมโยงพันธมิตรที่เกื้อกูล    ซึ่งกันและกัน ได้แก่ เครือข่ายธุรกิจ  Biz Club จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                9. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม : เครือข่ายธุรกิจที่มีผลงานการมีส่วนร่วมเกื้อกูลพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เครือข่ายธุรกิจ  Biz Club จังหวัดราชบุรี

                10. ด้านการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนนโยบาย : เครือข่ายธุรกิจที่มีผลงานด้านการบูรณาการการทำงาน และขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ เครือข่ายธุรกิจ  Biz Club จังหวัดอำนาจเจริญ

You may also like...