ชลบุรีจัดประกวดวงลูกทุ่ง-หางเครื่อง
ชิงถ้วยรางวัล-เงินสดกว่า 1 แสน

 

กระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดชลบุรี จัดการประกวดวงดนตรี ลูกทุ่งและหางเครื่อง ในหัวข้อ “ร้อยเรื่องราวบางเสร่  ชายทะเลที่เราหลงรัก” ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางเสร่ “เที่ยววิถีเท่ บางเสร่ โดยชุมชน” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกันของทุกภาคส่วน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กิจกรรมการประกวดวงดนตรี ลูกทุ่งและหางเครื่อง ในหัวข้อ “ร้อยเรื่องราวบางเสร่  ชายทะเลที่เราหลงรัก” สำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี ชิงถ้วยรางวัลและเงินสดกว่า 1 แสนบาท ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมวัดบางเสร่คงคาราม ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 15 สิงหาคม 2561 พร้อมดูรายละเอียดเพิ่มเติม และวิธีสมัคร ได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โทร 038 276407 ต่อ 12 หรือ Facebook Fanpage : ถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนประมงพื้นบ้าน หมู่ 4 ตำบลบางเสร่ – ตลาดดีวิถีชุมชน

การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งและหางเครื่อง

. วงดนตรีลูกทุ่งและหางเครื่อง หัวข้อการประกวด “ร้อยเรื่องราวบางเสร่  ชายทะเลที่เราหลงรัก”

. ระดับการประกวด   นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีอายุไม่เกิน  ๒๕ ปี บริบูรณ์

.  กติกา

  • จํานวนสมาชิกวง ไม่เกิน ๓o คน  แดนเซอร์ไม่เกิน ๑๕ คน (ไม่เกิน ๔๕ คน)
  • วงดนตรีลูกทุ่งทุกวง ต้องมีเครื่องดนตรีตามมาตรฐานองค์ประกอบของวงดนตรีลูกทุ่ง
  • วงดนตรีลูกทุ่งทุกวง ต้องนําอุปกรณ์เครื่องดนตรีมาเอง
  • สมาชิกทุกคนต้องมีรายชื่อตามใบสมัครที่ยื่นมา
  • สมาชิกคนใดคนหนึ่ง หากมีคุณสมบัติไม่ครบตามกําหนด  คณะกรรมการจัดการประกวดหรือ คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์จากการประกวดทั้งวงทันที
  • ห้ามนําคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์มาใช้ประกอบในการเล่นดนตรี
  • การประกวดให้ผู้เข้าประกวดทดลองเสียง และเพลงประกวด ๒ เพลงโดยใช้เวลาไม่เกิน  ๑๕ นาที  เพลงช้า  ๑  เพลง  เพลงเร็ว ๑ เพลง
  • ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเข้ามาถึงสถานที่จัดประกวดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเวลาการประกวดจะเริ่มขึ้น ๑  ชั่วโมง  หากถึงเวลาการประกวดแล้ว  พิธีกรได้ทําการประกาศชื่อผู้เข้าประกวดขึ้นบนเวทีเพื่อทําการประกวด  ช้าเกินกว่า  ๒๐  นาที  คณะกรรมการผู้ตัดสินจะตัดสิทธิ์ในการประกวดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกใบสมัคร ณ ช่องทางรับสมัครให้ชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับภายหลัง
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด กรณีที่เห็นว่าไม่เหมาะสม

. เกณฑ์การตัดสิน

๑. ทักษะทางด้านดนตรี ความกลมกลืนและความสมดุลของแต่ละเครื่องดนตรี ๓๕  คะแนน

๒. การถ่ายทอดอารมณ์เพลง ๓๕  คะแนน

๓. ความคิดสร้างสรรค์และรูปแบบความเหมาะสมการแสดงประกอบเพลง ๓๐  คะแนน

รวมทั้งสิ้น ๑๐๐  คะแนน

You may also like...