S&Pสานต่อKitchen for Kids ปี10
ส่งมอบโรงครัวโรงเรียนด้อยโอกาส

 

 

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ S&P Kitchen for Kids ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีโภชนาการที่ดีตอบแทนสู่สังคม โดยคุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร นำทีมพนักงานไปช่วยกันปรับปรุงโรงครัวให้แก่โรงเรียน พร้อมทั้ง นำผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการไปมอบความรู้และประสบการณ์ให้แก่แม่ครัวรวมถึงบุคลากรในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก จ.เพชรบุรี และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จ.ขอนแก่น อีกทั้ง ยังสนับสนุนและส่งเสริมทักษะทางด้านอาชีพเกษตรกรรมและการทำขนมให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนสามารถเกิดการพัฒนาต่อยอดในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

 

นอกจากนี้ ยังได้พาคุณเมจิ อโณมา ดาราจิตอาสาสายเฮลท์ตี้มาร่วมสอนเด็กนักเรียนออกกำลังกาย เพื่อให้เด็กๆ ในชุมชนรู้จักการบริโภคอาหารที่ดี และออกกำลังกายให้เหมาะสมกับร่างกาย ซึ่งถือเป็นพื้นฐานการดูแลร่างกายของเยาวชนให้แข็งแรงจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพสมบูรณ์

โดยในปีนี้ บริษัทฯ ยังได้รับเกียรติจาก คุณลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาร่วมพิธีส่งมอบโรงครัวให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก จ.เพชรบุรีด้วย

“เอส แอนด์ พี มุ่งหวังอยากให้เยาวชนมีสุขอนามัยที่ดี และมีความรู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนสามารถยกระดับและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”

You may also like...