อุตรดิตถ์ชูหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี
จัดทัพสื่อเยี่ยมชม-ร่วมกิจกรรม

 

จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ดินแดน 3 วัฒนธรรม(ล้านนา ล้านช้าง ไทยกลาง) เสริมสร้างชุมชนให้มีความเข็มแข็ง เพิ่มรายได้ชุมชน เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จำนวน 9 อำเภอ 28 หมู่บ้าน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ดินแดน 3 วัฒนธรรม(ล้านนา ล้านช้าง ไทยกลาง) ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงาน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสื่อมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย สื่อส่วนกลางและสื่อท้องถิ่น มีพื้นที่เป้าหมายในการศึกษาดูงาน ได้แก่ อำเภอพิชัย บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก ทหารคู่ใจพระเจ้าตากสิน / ชมประเพณีหาบจังหัด ที่อำเภอตรอน / อำเภอฝากท่า เภอบ้านโคก ชุมชนทอผ้ามัดหมี่ ชื่อดัง / อำเภอน้ำปาด แวะสักการะพระอกแตก หนึ่งเดียวในโลก และเชคอินสะพานร่วมใจที่ชาวชุมชนพร้อมใจกันทำสะพานไม้ขัด กลางทุ่งนา ธรรมชาติ เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้นักท่องเที่ยวได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญ มุ่งเน้นให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโตมั่นคง เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันสินค้า OTOP ออกจากชุมชน สู่การสร้างรายได้ตามต้องการ

โดยการขายสินค้าอยู่ในชุมชนและเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในชุมชน ใช้เสน่ห์จากวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาพื้นบ้าน อาหารและความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้ เกิดการปรับปรุงเชิงระบบ เพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ดึงดูดและมีคุณค่าเพียงพอให้แก่นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือน และใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ส่งผลให้มีรายได้กระจายตัวอยู่ในชุมชนทั้งหมด  เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ไม่ทิ้งถิ่นฐานออกไปหางานที่อื่น แต่สามารถเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างสรรค์ความผาสุขในบ้านเกิดได้

ด้านนางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์  กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน จัดทำโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้ชุมชน ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้เข้มแข็ง อีกทั้งเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว (กระแสเมืองหลัก เมืองรอง ชุมชน)ให้มีความโดดเด่นและมีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว สร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์และสามารถนำมาต่อยอดบริหารจัดการชุมชนได้อย่าเหมาะสม ยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP มีเป้าหมายที่ 76 จังหวัด 3,273 ชุมชน ดำเนินการทั้งส่วนกลางและจังหวัด

ทั้งนี้อุตรดิตถ์เป็นดินแดน 3 วัฒนธรรม คือ ล้านนา ล้านช้าง และ ไทยกลาง สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมและใช้จ่ายได้ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่สามารถสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสเสน่ห์ วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และช่วยเสริมสร้างรายได้ ให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยในจังหวัดมีหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการฯ 9 อำเภอ 24 ตำบล 28 หมู่บ้าน โดยมีงบประมาณ 59,646,170 บาท

การดำเนินงานแบ่งเป็น 5 กระบวนงาน 26 โครงการย่อย คือ พัฒนาบุคลากรด้านท่องเที่ยว 7 โครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก 3 โครงการ พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 8 โครงการ เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น 2 โครงการ และส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว 6 โครงการ

 

 

You may also like...