วช.นำสื่อมวลชนดูงานวิจัย
“หัตถกรรมจากเส้นใยกล้วย จ.น่าน

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น โครงการสื่อมวลชนสัญจร เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเส้นใยกล้วยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อำเภอปัว และอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ได้แก่ กลุ่มแพวทอผ้าฝ้าย และกลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายทุ่ง เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของ วช. ไปสู่สาธารณชนได้รับทราบและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ โดยทีมนักวิจัยของศาสตราจารย์อเนก ชิตเกษร และรองศาสตราจารย์พรรณนุช ชัยปินชนะ และคณะ แห่งมหาวิทยาลัยพายัพ ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การผลิตผ้าทอจากเส้นใยกล้วยแก่ประชาชนในชุมชน 5 จังหวัดภาคเหนือ เบื้องต้นประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่และได้รับความสนใจจากผู้ซื้อทั้งในและนอกชุมชน รวมถึงต่างประเทศ

You may also like...