ไทยร่วมCOP24 หนุนพลังเยาวชน
ขับเคลื่อนแก้ภูมิอากาศเปลี่ยน

 

การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 24 หรือ COP24 เริ่มขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 14 ธันวาคม 2561  ณ เมืองคาโตวีตเซ สาธารณรัฐโปแลนด์ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ในการดำเนินนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก  โดยการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญคือ การออกกฎกติกาใหม่ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนตามข้อตกลงปารีส ปี 2015 (พ.ศ.2558) ด้านสกว.ร่วมสส.ร่วมจัดเวทีเสวนา หนุนพลังเยาวชนช่วยขับเคลื่อนแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยน

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ พร้อมด้วย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) หน่วยงานตัวแทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้  ได้ร่วมกันจัดเวทีเสวนาหัวข้อ “การส่งเสริมเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนตระหนักรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยมี รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน ผอ.ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สกว.  ดร.แฟรดาซ์ มาเหล็ม ผอ. กลุ่มพันธกรณีระหว่างประเทศ สส. นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้า ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนายพุทธิศักดิ์ พนมสารนรินทร์    คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ ตัวแทนเยาวชนไทยผู้ผ่านชนะการประกวดโครงการ YTEN เยาวชนทูตสิ่งแวดล้อมไทย เข้าร่วมการเสวนา

โดยข้อสรุปของเวทีประชุมนี้ระบุว่า “เยาวชนไทย” ถือเป็นกลุ่มคนที่มีพลังสำคัญในการสร้างความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสังคม และสร้างการเปลี่ยนแปลง          ที่สำคัญต่อเรื่องนี้  สกว. กฟผ.และ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมที่จะร่วมกันสนับสนุนเยาวชนให้ได้รับโอกาสแสดงความคิดเห็นและบทบาทตามบทบาทภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงานร่วมกัน

ด้านนายพุทธิศักดิ์ เยาวชนทูตสิ่งแวดล้อมไทย YTEN กล่าวว่า เยาวชนถือเป็นกลุ่มคนที่นับเป็นข้อต่อที่จะสามารถปลุกพลังคนในวัยเดียวกัน รวมถึงกลุ่มต่างวัยในสังคมไทยให้หันมาตระหนักและให้ความสำคัญถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คืบคลานมาครอบคลุมทุกหย่อมหญ้าบนโลก ถึงเวลาแล้วที่ประชากรโลกรวมถึงประชาชนคนไทยหันมาตระหนักถึงปัญหานี้ โดยตนคาดหวังว่าจะมีการดำเนินการร่วมกันของทุกภาคส่วนในประเทศ เพื่อสร้างการขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาที่ทั่วโลกให้สำคัญและกำลังจับตาอย่างปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้อย่างเข้มแข็ง

 

You may also like...