ปส.จับมือIAEA ติวเข้มจัดการ
ระบบข้อมูลด้านมั่นคงนิวเคลียร์

 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ IAEA ประชุมการบริหารจัดการข้อมูลความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์แก่ผู้ประสานงานไทย 13 หน่วยงาน หวังผลักดันและพัฒนาแผนปฏิบัติงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ไทยให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  

นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ปส.ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “National Workshop on Nuclear Security Information Management System(NUSIMS)” ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 มกราคม 2562 ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ หรือ NUSIMS ของ IAEA ให้แก่หน่วยงานประสานงานด้านความมั่นคงของไทย โดยมีผู้แทนจาก ปส. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมเป็นหลักเพื่อนำข้อมูลไปประสานร่วมกับหน่วยงานประสานงานรวม 13 หน่วยงาน

ได้แก่ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ กรมศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าอากาศยานไทย ไปรษณีย์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นหนึ่งในการดำเนินงานตามแผนสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของ IAEA

NUSIMS คือ ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ซึ่งจัดทำขึ้นโดย IAEA เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ให้แก่ประเทศสมาชิก 170 ประเทศทั่วโลก สามารถใช้อ้างอิงในการดำเนินงาน นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังเป็นศูนย์รวมข้อมูลการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของแต่ละประเทศ โดยประเทศสมาชิกจะทำหน้าที่รายงานการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ผ่านระบบดังกล่าวเพื่อให้ IAEA รับทราบความคืบหน้าและสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประเมิน วิเคราะห์ และพัฒนาแผนงาน รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนกิจกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ อาทิ การถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นางสาววิไลวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมนี้ช่วยให้หน่วยงานและบุคลากรไทยด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์เกิดความรู้และสามารถเข้าใช้ระบบ NUSIMS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดเครือข่ายการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ที่เข็มแข็ง เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีการแลกเปลี่ยน วิเคราะห์และประเมินข้อมูล รวมทั้งจัดกิจกรรมและแผนงานที่เป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ระหว่างประเทศไทย ประเทศสมาชิกอื่นๆ และ IAEA อย่างต่อเนื่อง

 

You may also like...