STC-UBI จัดอบรมธุรกิจออนไลน์
ดึงเทคนิคสมัยใหม่ใช้ให้สำเร็จ

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC-UBI) จัดการอบรมโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน (ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น) ประจำปี 2562

หลักสูตร การทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จด้วยเทคนิคสมัยใหม่” ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้อง9201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม) สมัครเข้าร่วมโครงการ https://bit.ly/2Ffwpi2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2878-5014

You may also like...