4 ส.ลงนามร่วมมือตรวจประเมินกำกับคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการ

4 ส. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จับมือพัฒนามาตรฐานหน่วยบริการ ลดความซ้ำซ้อน ลดภาระคน งบประมาณและกำลังคนในการทำงาน 

ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “บูรณาการการดำเนินงานตรวจประเมินและการกำกับคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการ” ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยนพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) โดยนพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการ สรพ. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยนพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยนพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ดร.สาธิตเปิดเผยว่า คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการ ทั้งการรักษาพยาบาล    ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นส่วนสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน   ทั้งกับหน่วยบริการและต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้การพัฒนาบริการของหน่วยบริการภายใต้   กระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศทั้ง 4 หน่วยงาน ได้ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการตรวจ   ประเมินและการกำกับคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ช่วยลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ไม่ต้องผ่านการตรวจหลายครั้ง ลดภาระคนทำงาน งบประมาณ และกำลังคน นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูล ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนร่วมกัน เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการทำงาน รวมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน

สำหรับกรอบแนวทางการดำเนินงานร่วมกันของ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย จัดตั้งคณะทำงานบูรณาการการดำเนินงานตรวจประเมินและการกำกับคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการ กำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานร่วมกัน  จัดแนวทางการตรวจประเมินและการกำกับคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการ กำหนดให้มีชุดข้อมูลหน่วยบริการและช่องทางการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูลและใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อการกำกับมาตรฐานและการพัฒนาคุณภาพของหน่วยบริการ รวมทั้งกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานบูรณาการการดำเนินงานตรวจประเมินและการกำกับคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการ

You may also like...