วช.ร่วมกำหนดทิศทางวิจัย
เพื่อพัฒนาเด็ก-เยาวชนไทย

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการวิจัยเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย” อนาคตของประเทศ เพืื่อส่งเสริมให้มีพัฒนาการที่ดี สุขภมีพัฒนาการที่ดี สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ประสบความสำเร็จในการศึกษาและการทำงานาพกายและสุขภาพจิตดี ประสบความสำเร็จในการศึกษาและการทำงาน ซึ่งจะช่วยเกื้อหนุนประเทศพัฒนาได้เป็นระยะยาว

 

1434767106417

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  เปิดเผยว่า ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมา ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนถือเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญเพราะเป็นอนาคตของประเทศ การที่เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการที่ดี สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ประสบความสำเร็จในการศึกษาและการทำงาน มีเจตคติและพฤติกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดี จะทำให้การพัฒนาประเทศในระยะยาวประสบผลสำเร็จ

 

ซึ่งพฤติกรรมที่กล่าวมาล้วนขึ้นอยู่กับการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาและผู้ปกครองที่มีส่วนอย่างมากต่อการพัฒนาและการวางพื้นฐานการดำรงชีวิตที่ถูกต้องให้แก่เด็กและเยาวชน ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยาได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการวิจัยเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย”ขึ้น เพื่อรวบรวมความรู้ ความคิดเห็นของนักวิชาการ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนมาสังเคราะห์เป็นกรอบในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนไทย เพื่อหาแนวทางการวิจัยที่จำเป็นและสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยต่อไป

You may also like...