KKP ผนึก openbooks ทำหนังสือ ‘Beating COVID-19 เอาชนะโรคร้ายด้วยความเข้าใจ’ แจกฟรีออนไลน์

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการสนับสนุนสำนักพิมพ์ openbooks จัดทำหนังสือ ‘Beating COVID-19 เอาชนะโรคร้ายด้วยความเข้าใจ’ ในรูปแบบหนังสือออนไลน์ (ไฟล์ PDF) เพื่อให้ประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดได้ฟรี ผ่านลิงค์(http://media.kiatnakin.co.th/document/2020/Mar/Beating%20COVID%E2%80%9319.pdf)

ทั้งนี้ หนังสือเล่มนี้ เขียนโดยดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และสุขภาพที่ได้ติดตามงานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของโรค ปัจจัยเสี่ยง การดูแลตนเอง ความเป็นไปได้ของแนวทางการรักษา ตลอดจนบทเรียนในเชิงนโยบายเกี่ยวกับมาตรการรับมือของประเทศต่างๆ มานำเสนอแบบกระชับสำหรับเป็นคู่มือความเข้าใจพื้นฐาน นอกจากนี้  ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์หนังสือส่วนหนึ่งเป็นรูปเล่มเพื่อกระจายให้แก่องค์กรภาคี สำหรับแจกให้ประชาชนทั่วไปอีกด้วย

สำหรับกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เกิดขึ้นจากการร่วมกิจการระหว่างธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ดำเนินการโดย ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และธุรกิจตลาดทุนที่ดำเนินการโดยบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด โดยกลุ่มธุรกิจฯ มุ่งนำทรัพยากรทางการเงินสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง พอเพียง และทั่วถึง ด้วยการบริการที่เหนือความคาดหมาย และไม่อาจหาได้จากแหล่งอื่น

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของกลุ่มธุรกิจฯ ครอบคลุมสินเชื่อบรรษัท สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี และสินเชื่อรายย่อย เช่นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อบุคคล ส่วนธุรกิจด้านตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจฯ ครอบคลุมธุรกิจวานิชธนกิจ (Investment Banking) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล (Wealth Management) ธุรกิจการลงทุน (Direct Investment) ตลอดจนธุรกิจจัดการกองทุน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kiatnakinphatra.com

You may also like...