วช. จัดบำเพ็ญประโยชน์โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วช. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี จัดตู้ “มีแล้วแบ่งปัน”

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 รัฐบาลเห็นว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในประเทศลดลงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ จึงได้กำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐได้แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ตู้ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อช่วยเหลือและแบ่งปันแก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

ตู้ “มีแล้วแบ่งปัน” ติดตั้งอยู่ที่บริเวณประตูทางเข้าด้านหน้าของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ภายในตู้ประกอบไปด้วยสิ่งของอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งของที่บุคลากร วช. นำมาใส่ตู้อย่างสม่ำเสมอ และยังมีประชาชนในบริเวณใกล้เคียง และที่เดินทางผ่านไปมา นำสิ่งของที่เป็นของกินและของใช้นำมาแบ่งปันใส่ตู้ “มีแล้วแบ่งปัน” อย่างต่อเนื่อง

You may also like...