อพท. ปลื้ม 19 ชุมชนต้นแบบมาตรฐาน CBT Thailand 2020 การันตีคุณภาพบริการเปิดประสบการณ์แหล่งท่องเที่ยวแปลกใหม่โดยชุมชน

อพท.ปลื้ม 19 แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ผ่านการันตีจาก CBT Thailand ประจำปี 2563 พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่เรียนรู้วิถีชุมชน สู่การเป็นต้นแบบขยายผลหนุนชุมชนอื่นๆเข้าเกณฑ์มาตรฐานต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยภายในงานพิธีมอบมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย ประจำปี 2563 หรือ CBT Thailand Standard 2020 ว่า อพท.มีเป้าหมายในการยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่สำคัญที่จะเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวไปสู่ความยั่งยืน ที่เป็นไปตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ GSTC โดยในปีนี้มีชุมชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและผ่านเกณฑ์ประเมินการรับรองจากคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 24 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 19 ชุมชน เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ตามพันธกิจระยะ 4 ปี (2562-2565) สร้างแบรนด์ CBT Thailand อย่างเป็นรูปธรรม

“มาตรฐาน CBT Thailand ถือเป็นตราสัญลักษณ์ที่สำคัญที่มีเกณฑ์วัดและประเมินผลอย่างเข้มข้น โดยให้ชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางระบบและต้องผ่านกระบวนการพัฒนาเพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน เพราะมาตรฐานดังกล่าว ถือเป็นเครื่องการันตีให้กับผลิตภัณฑ์และ การให้บริการของชุมชน​คาพื้นที่ เพื่อสร้างความไว้วางใจในมาตรฐานการท่องเที่ยวจากการเข้ามาสัมผัสการท่องเที่ยวในรูปแบบที่แปลกใหม่”นายทวีพงษ์กล่าว

สำหรับ 19 ชุมชน ที่ได้รับ CBT Thailand ถือเป็นชุมชนที่มีศักยภาพในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน ตลอดจนการพัฒนากิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวให้สอดรับกับแนวทางการทำการตลาดที่เหมาะสมที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของชุมชน โดยสามารถเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายทางการท่องเที่ยวและสามารถสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความอยู่ดีมีสุขในมิติต่างๆที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ซึ่งการได้รับมาตรฐานในครั้งนี้ ถือเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆในการนำแนวทางการพัฒนาไปประยุกต์ใช้และสามารถเชื่อมโยงกับชุมชนเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งมากขึ้นได้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆทั้งในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น

สำหรับ 19 ชุมชน ที่ได้รับมาตรฐาน CBT Thailand ในปีนี้ ประกอบด้วย ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณทวารวดี-อู่ทอง ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ชุมชนคาทอลิกริมน้ำจันทบูร ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี วิสาหกิจชุมชนบ้านพรุจูด ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง วิสาหกิจชุมชนเขาบายศรี ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลสหกรณ์นิคม ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี การท่องเที่ยวโดยชุมชนตะเคียนเตี้ย ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ชุมชนท่องเที่ยว แหลมสัก ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ชมรมคนรักษ์ป่าบ้านหนองแม่นา ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านทะเลน้อ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมรมฟื้นฟูตลาดเก่าสรรพยา ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท บ้านผารังหมี ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อสวก ตำบลบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว โดยชุมชนนาตีน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ท่องเที่ยวชุมชนบ้านวังหอน ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราชธรรมราช

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชนตำบลอ่าวน้อย ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำบลบ้านถ้ำผึ้ง อำเภอต้นยวนพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี วิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนสบวิน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทลื้อเมืองมาง ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

นอกจากนี้ อพท. ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในรูปแบบต่างๆทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน และ ชุมชนให้สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนพร้อมยกระดับชุมชนให้เข้าเกณฑ์ การสร้างอัตลักษ์ที่ชัดเจน อันจะนำไปสู่มาตรฐาน CBT Thailand Standard ภายใต้กรอบการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่า และการท่องเที่ยวที่ได้ประสบการณ์แปลกใหม่จากการท่องเที่ยวในประเทศ

นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเข้าร่วมสัมผัส19 ชุมชนต้นแบบแห่งความเข้มแข็งและความสุขที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้ตรามาตรฐาน CBT Thailand ดังกล่าว กับวิถีชีวิตท้องถิ่น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกรวิทย์ เทพนีรมิตร เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน อพท. โทรศัพท์ 0-23573580-7 ต่อ 307 หรือ 08-7828-0413

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง​การท่องเที่ยวและกีฬา​กล่าวเสริมว่า​ 19​ ชุมชนอยู่ในแพ็คเกจทัวร์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)​ ที่จะให้อสม.ไปท่องเที่ยว​ สามารถเที่ยวผ่านบริษัททัวร์​ที่จดทะเบียนก่อนวันที่​ 31​ธันวาคม​ 2562 และเชื่อว่า​ ใน19​ ชุมชนมีผู้ประกอบการโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองจากองค์การท่องเที่ยวอยู่ด้วย​ ​จะมีผู้ไปเยือนท้องถิ่นของท่านแน่นอน

ขณะเดียวกันรมว.ท่องเที่ยวฯได้กล่าวถึงกรณีพบทหารอียิปต์ติดเชื้อโควิด-19ที่จังหวัดระยองว่า​ ไม่ควรตื่นตระหนกกันเกินไป​กับการมีผู้ติดเชื้อ1ค​น​ เพราะจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเดินไปไม่ได้​ ขอให้คนไทยเชื่อมั่น​ในความสามารถของกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย​ ซึ่งหลังเกิดเหตุการณ์กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการส่งรถโมบาย3คันบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19ไปบริการประชาชนทันที​และไปได้ทุกวัน​ตลอด2สัปดาห์ นอกจากนี้​ยังมีการติดตามตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดและอยู่ในสถานที่เดียวกับผู้ติดเชื้อมากกว่า1,000คนแล้ว​ยังไม่พบการติดเชื้อ​ และหากเกิดการระบาดขึ้นเชื่อว่า​ กระทรวงสาธารณสุขจะสามารถเอาอยู่​ ขอสื่อช่วยประชาสัมพันธ์ขออย่ายกเลิกการจอง​เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นเพียงพื้นที่เดียว​คือในอำเภอเมือง​ แต่จังหวัดระยองมีหลายอำเภอ​ จึง​ขออย่าตื่นตระหนก​

ที่สำคัญเรารณรงค์ต่อสู้กันมาจนไม่มีใครติดเชื้อในประเทศไทยมากว่า​50วัน​แล้ว​ แต่ต้องการ์ดไม่ตก​ ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอด​เมื่ออยู่นอกบ้าน​ โดยยกตัวอย่างที่กรุงวอชิงตัน​ มีช่างตัดผมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา​ พบว่าไม่มีลูกค้ารายใดติดเชื้อจากเขาเลย​ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า​ การใส่หน้ากากอนามัยช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ได้​ จึงย้ำว่าการ์ดอย่าตก

ส่วนกรณีน้องที่มากับสถานทูตซูดาน​ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ไปตรวจผู้เกี่ยวข้องรอบแรกไม่พบผู้ติดเชื้อและจะมีการตรวจในทุก​ 3วัน​จนครบ14​วัน​ ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่.ระยองเพื่อพูดคุยกับประชาชน

รมว.ท่องเที่ยวฯยังเชื่อว่า​ เหตุการณ์ที่จ.ระยองจะไม่กระทบต่อความเชื่อมั่น​ของการท่องเที่ยวไทย​ โดยจะกระทบส่วนน้อยที่จ.ระยองและจังหวัดใกล้เคียงอย่างชลบุรีและจันทบุรี​ แต่จะกระทบหากเกิดการติดเชื้อของคนในประเทศ

สำหรับการลงทะเบียนเที่ยว​ 5ล้านห้องคาดว่า​จะมีผู้จองสิทธิ์ได้หมดภายใน3​วัน​และ เชื่อว่า​ เงินงบประมาณ​จำนวน​18, 000ล้านบาทจะเหลือ​ โดยจะเสนอนายกรัฐเป็นแพ็คเกจที่2​ ต่อไป​ซึ่งจะส่งเสริมให้ไป​ท่องเที่ยวชุมชนและเที่ยวเมืองรอง​

You may also like...