ชูกลไกวิจัย-นวัตกรรม เป็นส่วนสำคัญทำให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤต สู่โอกาส​ ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ NEW NORMAL NEW LIFE

กลไกของงานวิจัยและนวัตกรรม จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศ สามารถก้าวผ่านวิกฤต สู่โอกาสภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ NEW NORMAL NEW LIFE ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตสู่สังคมในมิติใหม่ เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)
2-6 สิงหาคม 2563 ณ ชั้น 22-23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

Thailandresearchexpo2020 #มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ #วช.

You may also like...