ทีเอ็มบีสนับสนุนด้านการเงิน
โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเซ็นสัญญากับดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อให้การสนับสนุนด้านการเงินกับโครงการโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม ในการพัฒนาจัดการธุรกิจการศึกษา การวางระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบการเรียนที่ทันสมัย เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เตรียมเปิดช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อสอนวิชาชีพด้านการโรงแรมในระดับวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร

ทั้งนี้ฝ่ายการศึกษาของดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งประกอบกิจการวิทยาลัยดุสิตธานีและเลอ กอร์ดอง เบลอ เตรียมเปิดโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม สอนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสมรรถนะการให้บริการของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน ซึ่งจะเป็นหลักสูตรแห่งแรกในประเทศไทย และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตไปศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรีที่วิทยาลัยดุสิตธานี หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่รับเทียบโอนหน่วยกิตได้

โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม ตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ประกอบด้วยอาคารเรียน 1 อาคาร จำนวน 7 ชั้น สามารถรองรับนักเรียนได้ประมาณ 1,300 คน ประกอบด้วยห้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสำหรับทุกสาขางาน เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนและสื่อการสอนที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

ในภาพ — คณะผู้บริหารของดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนลและธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) (ภาพจากซ้ายไปขวา)

  • คุณวิเศษพันธ์ ศรียะราช – ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายการเงิน, ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล
  • คุณพัฒนีพร เธียรประสิทธิ์- ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายการเงิน, ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล
  • ดร. ธงชัย สวัสดิสาร – ผู้อำนวยการ โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม
  • คุณอีวาสิโอ บาร์เบโร – ประธานฝ่ายการเงิน, ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล
  • คุณชนินทธ์ โทณวณิก – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล
  • คุณเอกณัติ เกียรตินภาสินธุ์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่, ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  • คุณโอฬาร ศุกลวณิช – ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่, ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  • คุณวรวลัญช์ คงเวชกุล- ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่, ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

You may also like...