กรมส่งเสริมการค้าฯรับโล่
ประกาศเกียรติคุณโปร่งใส

 

ร.อ.สุวิพันธ์ ดิษยมณฑล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ส่วนราชการที่เป็นผู้จัดทำและเป็นผู้ประเมินมาตรฐานความโปร่งใสประจำปี พ.ศ.2558 ในงานวันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2558 วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี

 

You may also like...