สกสว. – สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมพัฒนากำลังคนในระบบ ววน. สร้าง RDI Manager ด้านชุมชนและพื้นที่

You may also like...