TDRI จี้รัฐดันวิจัยเพิ่ม40%
ไทยรองบ๊วยที่3ใน10ชาติ

 

เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการคึกคัก โตกว่า15%  จากมูลค่า57,000 ล้านบาทปีที่แล้ว  วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ฯผู้จัดงาน Thailand  LAB 2015 ร่วมกับ TDRIและพันธมิตร “เสวนา แล็บ สู่คุณภาพงานวิจัยและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย”   เปิดงานวิจัยระบบมาตรวิทยาดีต่อเศรษฐกิจมหาศาล กระทุ้งภาคอุตฯเพิ่มR&D อีก 40 %  หลังพบเหนือกว่าเพียงอินโดนีเซียและฟิลิปินส์ใน10ประเทศ   

 

10

ธีรยุทธ์  ลีลาขจรกิจ

 

นายธีรยุทธ์  ลีลาขจรกิจ ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจวิทยาศาสตร์เiละเทคโนโลยี  บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิกฟิค จำกัด  ผู้จัดงาน  THAILAND   LAB  2015  ที่จะมีขึ้นในวันที่ 9-11 กันยายน 2015   ไบเทค  บางนา  เปิดเผยว่า  บริษัทได้จัดเสวนา เรื่อง แล็บ สู่คุณภาพงานวิจัยและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยโดยมี ดร.สุเมธ องกิตติกุล  ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศ  ( TDRI) , พลตรี   รศ.ดร.ชัยณรงค์   เชิดชู       นายกสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.) ,นายสุวรรณ   พงษ์สังข์   อุปนายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มาร่วมให้ความคิดเห็นวิเคราะห์ทิศทาง ตลาดเครื่องมือวิทยาศาสตร์และระบบมาตรวิทยา ที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยสูงขึ้นตามพัฒนาการของภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้การพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ยังส่งผลต่อคุณภาพการผลิตและคุณภาพของสินค้า อีกทั้งมีความจำเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมถึงสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อประชาชน

สำหรับงาน Thailand  LAB  2015 งานแสดงสินค้าและประชุมสัมมนาด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ได้รวบรวมเทคโนโลยีเครื่องมือและห้องแล็บ บริการทางห้องแล็บ อุปกรณ์ความปลอดภัยและเคมีภัณฑ์จากผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ ที่จัดขึ้นในวันที่ 9-11 กันยายน 2015   ไบเทค  บางนา  EH 105และ107  นั้น    ในงานจะมีการประชุมเรื่อง มาตราวิทยาที่น่าสนใจ  ในวันที่ 10 ก.ย.2558 ห้อง MR 221  มีการประชุมหัวเรื่อง   หลักการเลือกหน่วยบริการสอบเทียบ Analyzer และ Detector และการนำผลการวัดไปใช้งานอย่างมืออาชีพ โดย คุณรติรัตน์ สินวีรุทัย ตำแหน่ง นักมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ก๊าซ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ  09.30 – 12.00 น.และบ่ายประชุมหัวข้อ การใช้งานเทอร์โมมิเตอร์อย่างถูกวิธีสำหรับอุตสาหกรรมหนัก  โดย ดร. นฤดม นวลขาว ตำแหน่ง นักมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการอุณหภูมิเชิงแผ่รังสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ14.00 – 17.00 น.

ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 ห้อง MR 220 “สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีการประชุมหัวข้อ มาตรฐานอาชีพและแนวทางการเตรียมตัวเพื่อขอการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพการสอบเทียบเครื่องมือวัด โดย พล.อ.ต. ดร. เพียร โตท่าโรง ที่ปรึกษาสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย (10.00 – 12.00 น.)  และช่วงบ่าย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประชุมหัวข้อ TRM วัสดุอ้างอิงของไทยเพื่อ Lab ไทยโดย ดร. กิตติยา เชียร์แมน ตำแหน่ง นักมาตรวิทยาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ(14.00 – 17.00 น.)  ซึ่งการจัดประชุมทั้ง 2 วันถือว่าเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตอย่างยิ่ง

ดร.สุเมธ  องกิตติกุล

ด้าน ดร.สุเมธ องกิตติกุล  ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศ  ( TDRI) กล่าวว่า  ความสำคัญของระบบมาตรวิทยาต่อมาตรฐานการผลิตสินค้า  ความต้องการ สร้างความสามารถในการแข่งขัน สินค้าต้องมีคุณภาพและ คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ความต้องการมาตรฐาน ในการผลิต   จึงต้องมี ระบบมาตรวิทยา ISO 9000การผลิตและบริหารจัดการของทุกอุตสาหกรรม   ผู้ที่ต้องการได้รับการรับรองต้องสอบเทียบเครื่องมือ QS 9000 การผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน   ผู้ที่ต้องการได้รับการรับรองต้องสอบเทียบเครื่องมือ  ISO 14000

การผลิตที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของทุกอุตสาหกรรม ผู้ที่ต้องการได้รับการรับรองต้องสอบเทียบเครื่องมือ GMPกำหนดแนวทางการควบคุมความปลอดภัยของอุตสาหกรรมอาหารต้องมีการวัดสารปนเปื้อนและสารอาหาร รวมถึง สอบเทียบเครื่องมือความสำคัญของระบบมาตรวิทยาต่อมาตรฐานการผลิตสินค้า10อุตสาหกรรมหลักที่ให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานในการผลิต จำนวนบริษัทที่ได้การรับรอง 3,103* แห่ง อันดับ 3: การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าฯ จานวน 197 แห่ง (ร้อยละ 6)อุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ ISO 14000จำนวนบริษัทที่ได้การรับรอง 893** แห่งอันดับ 1: การผลิตโลหะ สารเคมีมูลฐาน/ผลิตภัณฑ์พลาสติก จานวน 134 แห่ง (ร้อยละ 15)อุตสาหกรรมยานยนต์GMP, HACCP, etc.จำนวนบริษัทที่ได้การรับรอง 320** แห่งอันดับ 1: การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารแปรรูป จานวน 78 แห่ง (ร้อยละ 24)อุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ ยานยนต์ และอาหาร มีความต้องการที่จะรักษามาตรฐานในการผลิต

ดร.สุเมธ ยังกล่าวด้วยว่า นอกจากเรื่องระบบมาตรวิทยาแล้ว   การทำ  R&D ของไทยก็ยังมีปัญหา คือมี ประสิทธิภาพ R&D ของไทยอยู่ในระดับต่ำ  กล่าวคือจากข้อมูลการลงทุนด้านการวิจัยใน 10  ประเทศมองการลงทุนวิจัยสะสม ประเทศเกาหลีใต้มีมูลค่า  95%ประเทศเยอรมนี94% ญี่ปุ่น92% ไต้หวันและสิงค์โป93%มาเลเซีย86% ไทย 57%อินโดนีเซีย 41%ฟิลิปินส์38% ดังนั้นประเทศไทยจะต้องเพิ่มผลผลิตการวิจัย 40% เพิ่มประสิทธิภาพR&D อีก 40%โดยประเมินผลอย่างเข้มข้น ต้องเพิ่มบุคลากรR&D   อีก 6 หมื่นคน (120%) ค่าตอบแทนเพิ่มข้น1.59 หมื่นล้านบาทต่อปี  เพิ่มงบประมาณวิจัย R&D อีก76%หรือ 1.37 แสนล้านบาท

รศ

ฝ่ายพลตรี   รศ.ดร.ชัยณรงค์   เชิดชู       นายกสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.) กล่าวว่า เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและระบบมาตราวิทยา   มีความสำคัญในการผลักดันภาคอุตสาหกรรมการผลิต ให้มีโอกาสทางการแข่งขันทำตลาดในระดับนานาชาติ  ระบบมาตราวิทยาหรือระบบตรวจวัดมีผลต่อคุณภาพชีวิตประชาชน  และด้านการแพทย์โดยตรง  อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องมือแพทย์ ได้รับประโยชน์จากระบบมาตรวิทยาในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  การวัดมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการรักษาและป้องกันโรค จึงต้องมีความถูกต้องและสามารถเปรียบเทียบกันได้

ความผิดพลาดของการวัดและการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์อาจส่งผลต่อการตัดสินใจรักษาและคุณภาพของการรักษาพยาบาลได้ NIST (2004) ได้ศึกษาผลกระทบของความผิดพลาดของการสอบเทียบเครื่องมือวัดระดับ Serum Calcium  พบว่าจานวนการขั้นตอนการติดตามผลการรักษา และต้นทุนการรักษาพยาบาลมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับค่าการทดสอบแคลเซียมขั้นต้น ประเมินได้ว่า ผลวิเคราะห์ที่เบี่ยงเบนไป 0.1 mg/dL เพิ่มต้นทุนการรักษา 8-31 ดอลลาร์ต่อคนไข้ 1 คน ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจะเกิดขึ้น มีขนาด 60-199 ล้านดอลลาร์ต่อปี สาหรับความเบี่ยงเบนในการวัดตั้งแต่ 0.1 ถึง 0.5 mg/dL

สุวรรณ   พงษ์สังข์

นายสุวรรณ   พงษ์สังข์   อุปนายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า  ทิศทางตลาดเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี  ปีละประมาณ 15% จากมูลค่า57,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา  อย่างไรก็ตามไทยจะต้องผลักดันให้มีการวิจัย  การใช้ห้องปฏิบัติการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มขึ้น  และแก้ปัญหาด้านบุคลากร  ปัจจุบันไทยมีบุคลากรที่เก่งสู้ต่างประเทศได้จำนวนมาก  แต่จะมีปัญหาเรื่องการร่วมกลุ่มทำงาน  ผู้ประกอบการจะต้องเร่งหาองค์ความรู้มาพัฒนาธุรกิจเพื่อรับการแข่งขัน   สำหรับงาน   THAILAND   LAB 2015   เป็นอีกเวทีหนึ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องไปหาองค์ความรู้ใหม่ๆและชมเทคโนโลยีเพื่อมานำวางแผนธุรกิจต่อไป

You may also like...