แพทย์รพ.น้ำโสมจ.อุดรฯคว้า
รางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบทประจำปี 2557 ประกาศคัดเลือก นพ.กังวาล  วงศ์รัศมีเดือน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คนที่ 41 ประจำปี 2557   เพื่อเชิดชูเกียรติแพทย์ ทำประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและสังคมในชนบท

DSC_1669

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า รางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแพทย์    ผู้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ในชนบท และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาบริการทางการแพทย์และงานส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ให้เจริญก้าวหน้า เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมวิชาชีพและนักศึกษาแพทย์  โดยเฉพาะบัณฑิตแพทย์ที่ต้องออกไปปฏิบัติงานในชนบท  ให้มีทัศนคติที่ดีและมองเห็นคุณค่าของการทำประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและสังคมในชนบท

ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยที่แพทย์ผู้รับรางวัลจะได้รับเกียรติให้แสดงปาฐกถาอุดม  โปษะกฤษณะ เพื่อเป็นเกียรติและอนุสรณ์แด่ ศ.เกียรติคุณ นพ.อุดม โปษะกฤษณะ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้ที่เอาใจใส่ ดูแล สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานของแพทย์ไทยในชนบทอย่างดีตลอดมา

DSC_1717

“สำหรับ นพ.กังวาล ถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศ การที่แพทย์ได้เสียสละความสุขของตนเพื่อส่วนรวม เป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย เป็นสิ่งที่น่านับถือยกย่องและเป็นคุณธรรมสำคัญของคนดี” ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ กล่าว

 

ด้านอ.นพ.สมุทร จงวิศาล  ประธานคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2557  กล่าวถึงการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบทว่า มีการพิจารณาจากคุณสมบัติหลายประการ ประกอบด้วย การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  การบริหาร  มนุษยสัมพันธ์  ความเสียสละ ความใฝ่รู้ในวิชาการ ความเป็นผู้นำที่ดี และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ในชนบทติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกแพทย์   ผู้มีความเหมาะสมที่สุด

 

โดยในปี 2557 ได้มีการเสนอรายชื่อแพทย์ที่ปฏิบัติงานในชนบทให้คณะกรรมการพิจารณาทั้งสิ้นจำนวน 15 ท่าน เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว  ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน จำนวน 12 ท่าน  ในการเดินทางไปแต่ละครั้ง คณะกรรมการได้สัมภาษณ์แพทย์ ผู้ร่วมงานและผู้มารับบริการ ตลอดจนได้เยี่ยมชมผลงานและโรงพยาบาลดังกล่าว  เป็นที่น่ายินดีว่า ประเทศไทยมีแพทย์ที่ตั้งใจทำงานในชนบทอย่างมุ่งมั่นทุ่มเทหลายคน ทำให้เป็นที่หนักใจแก่คณะกรรมการในการตัดสิน

 

“ทุกครั้งที่เราไปเยี่ยมแพทย์ที่ได้รับการพิจารณาในชนบท เราได้เรียนรู้แนวคิด วิธีการ และผลงานที่มีคุณค่า น่าประทับใจ เช่น การพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินทางอากาศ  การออกหน่วยแพทย์เดินดอยในพื้นที่ซึ่งเป็นเทือกเขา  การร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบทบาทของแพทย์โรงพยาบาลชุมชน ที่ไม่จำเพาะแต่การดูแลสุขภาพ แต่เป็นผู้ประสานชุมชนในการรณรงค์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น”

 

“ นพ.กังวาล เป็นแพทย์ที่เสียสละทำงานในชนบทที่ห่างไกล ในพื้นที่ที่อันตรายในช่วงเริ่มงาน และทำงานที่โรงพยาบาลแห่งเดิม ตั้งแต่จบการศึกษาเป็นเวลาร่วม 31 ปี ทำหน้าที่เป็นทั้งแพทย์และผู้อำนวยการโรงพยาบาล จากโรงพยาบาลที่มีขนาด 10 เตียง จนปัจจุบันโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นตั้งใจที่จะรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สนับสนุนให้คนในชุมชนรักสุขภาพ และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะในการให้บริการ เป็นตัวอย่างที่ดียิ่งให้แพทย์ที่จบใหม่เห็นคุณค่าของการทำงานในโรงพยาบาลชุมชน และเรียนรู้ถึงความสุขของชีวิตแพทย์ในชนบท ชีวิตการทำงานของท่านเป็นดั่งบันทึกจดหมายเหตุ ของผู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่กันดาร ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของระบบบริการสาธารณสุขของไทย” อ.นพ.สมุทร กล่าว

 

สำหรับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทที่ได้รับ ประกอบด้วยโล่เกียรติยศและเงินรางวัลจาก  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 200,000 บาท บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 100,000 บาท และบริษัท เทอรูโม (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 20,000 บาท

 

ในโอกาสเดียวกัน นพ.กังวาล วงศ์รัศมีเดือน ได้แสดงปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ เรื่อง “ชนบท ความท้าทาย ประสบการณ์ที่น่าเก็บเกี่ยว” เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ         ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 รพ.ศิริราช เพื่อให้ผู้สนใจ ร่วมเป็นเกียรติและชื่นชมกับความมุ่งมั่นผลสำเร็จของแพทย์ดีเด่นในชนบทล่าสุด

You may also like...