อย.ย้ำจุดยืนไทย “ครัวโลก”
ดึงวิจัยพัฒนากฎคุมอาหาร

 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กระทรวงสาธารณสุขลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมี นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อ.ย. และ ศ.นพ.สุทธิพันธ์  จิตพิมลมาศ ผอ.สกว. ร่วมกันลงนามเพื่อพัฒนางานวิชาการที่สนับสนุนการออกระเบียบ ข้อบังคับในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของไทย

 

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข กล่าวว่า ปัจจุบันการออกกฎหมายของ อ.ย.มีหลายระดับ ทุกฉบับล้วนมีความเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการและผู้บริโภคทั้งสิ้น โดยปกติแล้วหลักปฏิบัติที่ดีในการออกกฎระเบียบต้องคำนึงถึงผลดี ผลเสีย ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นที่ผู้คนในวงกว้าง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ที่สำคัญทางวิชาการที่ได้จากการวิจัย มาสนับสนุนการออกกฎหมายตลอดกระบวนการ ยกตัวอย่างเช่น ด้านด่านอาหารและยา ปัจจุบันเราสุ่มตรวจตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพียงส่วนหนึ่งจากสินค้าทั้งหมดหลายรายการ ซึ่งจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เราเลือกสุ่มนั้นอาจไม่ใช่ “ตัวแทน” ของสินค้าทั้งหมดที่มีจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องคำนวณว่าการสุ่มจำนวนตัวอย่างเท่าใด    จึงจะเหมาะสมถูกต้อง

 

นอกจากนี้กฎหมายด้านอาหารและยาตามหลักสากลอาจไม่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย จึงต้องปรับปรุงกฎหมายนั้นโดยอาศัยความร่วมมือจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่เข้ามาส่งเสริมการทำงานวิจัยครั้งนี้ทั้งในส่วนของงบประมาณ การบริหารจัดการงานวิจัย ทั้งนี้การที่ประเทศไทยประกาศจุดยืนแล้วว่าเราจะเป็น “ครัวโลก” ต้องสร้างบรรทัดฐานความปลอดภัยด้านอาหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้ได้

 

ด้าน ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ กล่าวเสริมว่า ความร่วมมือของ อ.ย.และ สกว.ต่อจากนี้จะเป็นการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และเทคนิคการจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบนำเข้าและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด วิจัยเพื่อนำข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ มาพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ  เพื่อประโยชน์สูงสุด         ในการคุ้มครองสุขภาพอันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค

 

You may also like...