ปส. จัดเวิร์คช็อปวัดรังสี
ด้วยเซลล์พันธุศาสตร์

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี เวิร์คช็อปการวัดปริมาณรังสีด้วยวิธีเซลล์พันธุศาสตร์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัดปริมาณรังสีด้วยเซลล์พันธุศาสตร์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดนโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงานของเครือข่ายพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีววิทยาของประเทศ

 

DSC_9481

 

ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า โดยปกติเราจะตรวจวัดปริมาณรังสีที่ได้รับด้วยเครื่องวัดปริมาณรังสีทางกายภาพ ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้เครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคล เพื่อบ่งชี้ว่าปริมาณรังสีที่แต่ละบุคคลได้รับนั้น ไม่เกินกว่าขีดจำกัดการรับรังสีตามมาตรฐานสากล ซึ่งการตรวจวัดดังกล่าวนั้น   ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่า ผลเสียหายจากการได้รับรังสีที่เกิดกับเซลล์และสารพันธุกรรมนั้น มีมากน้อยเพียงใด เนื่องจากความแตกต่างของแต่ละบุคคลและปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ในขณะที่การตรวจวัดผลทางพันธุกรรมของรังสีโดยอาศัยเซลล์พันธุศาสตร์ จัดเป็นวิธีตรวจวัดปริมาณรังสีทางชีวภาพ จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทราบผลของรังสีในระดับเซลล์ของแต่ละบุคคลได้อย่างชัดเจน ดังนั้น เพื่อเป็นการต่อยอดการเรียนรู้เรื่องดังกล่าว ปส. มีแผนจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวัดปริมาณรังสีด้วยวิธีเซลล์พันธุศาสตร์ ครั้งที่ ๒” ในวันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑๐๓ ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้แก่ กลุ่มเครือข่ายพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีววิทยาของประเทศ ๑๑ หน่วยงาน ครอบคลุมทั่วประเทศ

 

อาทิ ห้องปฏิบัติการมนุษยพันธุศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ห้องปฏิบัติการมนุษย์          พันธุศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฯลฯ เพื่อเสริมความรู้ด้านการวัดปริมาณรังสีด้วยวิธีเซลล์พันธุศาสตร์แก่กลุ่มสมาชิกเครือข่ายและบุคคลภายนอกที่สนใจ และเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเกิดขึ้น จะมีเครือข่ายดังกล่าวครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามหลักวิชาการ

 

ปส. ได้จัดสัมมนาดังกล่าวครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โดยผู้เข้าร่วมสัมมนามีความคิดเห็นตรงกันว่า การสัมมนาครั้งที่ ๒ นี้ ควรจะเสริมการฝึกปฏิบัติการทางเทคนิคด้วย พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุ่มสมาชิกและพัฒนาความรู้ด้านการวัดปริมาณรังสีด้วยวิธีเซลล์พันธุศาสตร์ รวมทั้งเป็นการเสริมความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนาในอนาคตต่อไป

 

“การวัดปริมาณรังสีด้วยวิธีเซลล์พันธุศาสตร์ คือการใช้มาตรวัดรังสีทางชีวภาพวัดปริมาณรังสีที่ร่างกายได้รับ โดยการวัดความผิดปกติของโครโมโซม ซึ่งเป็นวิธีการมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจาก IAEA”

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๔๒๒

You may also like...