แอพฯDD. ‘Google แปลภาษา’
เจ๋งแปลรูป-คำพูด-เขียน-พิมพ์

 

ฤดูกาลแห่งการเดินทางท่องเที่ยวมาพร้อมกับเทศกาลปีใหม่  การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยหรือต่างแดน บางครั้งจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแปลมาภาษามาช่วย ซึ่งยุคสมัยนี้เราไม่ต้องเปิดพจนานุกรม หรือ Dictionary ให้เมื่อยมือ เพราะเครื่องมือที่ว่ามีนี้ย้ายมาอยู่บนอุปกรณ์มือถือแล้วเรียบร้อย แอพพลิเคชั่นช่วยแปลที่แนะนำได้แก่ ‘Google แปลภาษา’ จากค่ายยักษ์เสิร์ชเอนจิ้นของโลก  “Google” ในสหรัฐฯ นั่นเอง 

 

Googleแปลภาษา

 

กูเกิลปล่อยแอพฯ Google แปลภาษา” ให้ใช้กันแบบฟรี ๆมานานแล้วและอัปเดทการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ควรดาวน์โหลดไว้ใช้ในสมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ตคู่กาย เพราะจะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อต้องส่งภาษากับเพื่อนเดินทางต่างชาติ

 

คุณสมบัติเด่นของแอพฯนี้คือ 

 

-สามารถใช้วิธี “พิมพ์” เพื่อแปลภาษาได้ถึง 90 ภาษา

-หรือจะใช้วิธี  ใช้ “กล้องถ่ายรูป” ซึ่งระบบของแอพฯจะสามารถแปลข้อความให้เราได้ทันทีมากถึง 26 ภาษา

– การ “แปลคำพูด” จากคู่สนทนาได้อัตโนมัติและแปลคำพูดจากทั้ง 2 ฝ่ายด้วย ทำได้มากถึง 40 ภาษา

 

Googleแปลภาษา2

Googleแปลภาษา3

 

-ถ้าไม่สะดวกที่จะพิมพ์ สามารถใช้วิธีเขียนด้วยนิ้วไปบนหน้าจอสมาร์ทโฟนแทนการใช้แป้นพิมพ์ก็ได้

-ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดชุดภาษาเพื่อใช้ในการเดินทาง หรือในกรณีที่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีราคาแพงหรือช้า

-สามารถติดดาวและบันทึกคำแปลไว้ เพื่อการใช้งานในภายหลังได้

– ถ่ายภาพข้อความเพื่อการแปลที่มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น หรือสำหรับภาษาที่การแปลภาษาทันทีโดยใช้กล้องยังไม่รองรับ

 

Googleแปลภาษา4

Googleแปลภาษา5

 

สำหรับสิ่งที่เพิ่มมาใหม่ในขณะนี้คือ การแปลทันใจด้วยกล้อง ตอนนี้มีให้บริการแปลจากภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษเป็นภาษาอาหรับแล้ว

-ระบบสามารถให้ป้อนข้อมูลด้วยลายมือเป็นภาษาเมียนมา (พม่า)ได้แล้ว

-นอกจากนี้ทาง Google ยังมีการปรับปรุงเสถียรภาพและแก้ไขข้อบกพร่องที่ทำให้โปรแกรมปิดตัวลงแล้ว เพื่อให้มั่นใจในการใช้งาน

 

Googleแปลภาษา6

 

ส่วนการแปลระหว่างภาษาที่สามารถทำได้ในขณะนี้มีมากมาย ดังนี้

 

ชิเชวา, พม่า, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน (ดั้งเดิม), ภาษาจีน (แบบย่อ), ภาษาชวา, ภาษาเช็ก, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาเซโซโท, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาโซมาลี, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาตุรกี, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาทาจิก, ภาษาไทย, ภาษานอร์เวย์, ภาษาเนปาล, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาแบ็ซค, ภาษาปัญจาป, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาม้ง, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย,

 

ภาษามาเลย์, ภาษาเมารี, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษาเยอรมัน, ภาษาโยรูบา, ภาษารัสเซีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาแอฟริกา, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเฮติครีโอล, มาลากาซี, ลาว และสิงหล

 

 แอพฯนี้ได้รับความนิยมใช้พอสมควร  มีการติดตั้งไปแล้วระหว่าง 100,000,000 – 500,000,000  ครั้งด้วยกัน…

 

ภาพ- จาก www.dailyenglish.in.th

You may also like...