โครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยา
เพิ่ม5ช่องทางฟังเสียงประชาชน

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya for All) โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)  ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการ นำโดย ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา รองผู้จัดการโครงการ ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี รองผู้จัดการและโฆษก เพิ่ม 5 ช่องทางรับฟังความเห็นประชาชนรวม เว็บไซต์ อีเมล เฟซบุ๊ค ไปรษณีย์และโทรศัพท์ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาภูมิทัศน์ วัฒนธรรมริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน

ได้แก่ www.chaophrayaforall.com ตู้ , ปณ.90 บางซื่อ กทม. 10800, เพจ Facebook : Chao Phraya for All หรือทาง Email : Chaophrayaforall@gmail.com และโทร. 091-738-6859

Print

สำหรับโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นโครงการของกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ สจล.และมข. เป็นที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบ เพื่อฟื้นฟูแม่น้ำ พัฒนาภูมิทัศน์ วัฒนธรรม นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต และทางเดิน-ปั่น เชื่อมต่อโดยบางส่วนเลียบแม่น้ำ บางส่วนวกเข้าพื้นดิน สร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะให้ประชาชนทุกคนทุกระดับสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน เสริมศักยภาพท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และรองรับการก้าวสู่สังคมสูงวัยในอนาคต

You may also like...