มะเร็งคร่า “โฆสิต” วัย73 ปี
2มิ.ย.พระราชทานฯอาบศพ

 

ธนาคารกรุงเทพและวงการเศรษฐกิจการเงินสูญเสียบุคลากรสำคัญ “โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์” ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ ในวัย73 ปีด้วยโรคมะเร็งตับ นายโฆสิตยังดำรงตำแหน่งในสถาบันและองค์กรธุรกิจอีกหลายแห่ง นอกจากนี้ยังเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีและตำแหน่งสำคัญๆอีกมากมาย กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 2มิถุนายน 2559 พระบรมราชานุเคราะห์ พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม วันพฤหัสบดีที่ 2- 4 มิถุนายน 2559 ณ ศาลา 14 สุวรรณวณิชกิจ (วรจักรยนต์) วัดเทพศิรินทราวาส

 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 15 นาฬิกาของวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งตับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สิริอายุ 73 ปี กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 2มิถุนายน 2559 พระบรมราชานุเคราะห์ พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม วันพฤหัสบดีที่ 2 ถึงวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 (กำหนดการโดยละเอียดจะขอเรียนเพื่อทราบอีกครั้ง) ณ ศาลา 14 สุวรรณวณิชกิจ (วรจักรยนต์) วัดเทพศิรินทราวาส

นายโฆสิต สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรชนบท มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเศรษฐศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งในสถาบันและองค์กรธุรกิจ ประกอบด้วย กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัทฟรีสแลนด์ คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประธานสภาสถาบันและประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

อีกทั้งท่านยังเคยดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ กรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ บริษัทผาแดงอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

You may also like...