“Thailand Tech Show 2016”
ก.วิทย์ฯ-สวทช.โชว์200งานวิจัย

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยสวทช. ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรกว่า 30 หน่วยงาน เปิดงานมหกรรม “Thailand Tech Show 2016” อย่างยิ่งใหญ่ระหว่าง 8 – 10 ก.ย. 2559 ใต้แนวคิด “S&T for Thailand 4.0” เพื่อเป็นเวทีกลางนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สวทช.และหน่วยงานพันธมิตร รวมผลงาน Startup เชื่อมโยงวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง พร้อมให้ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี นักลงทุนได้พบปะจับคู่ธุรกิจและร่วมลงทุนต่อยอดจาก “ผลงานวิจัยที่ใช้ได้จริง” สู่เชิงพาณิชย์ พร้อมรับสิทธิ์ทางภาษี 300%

dsc_2165

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “New S Curve กับการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0” โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ถูกจัดเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ ได้ขยายบทบาทตัวเองจากเดิมเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยการทำวิจัยและพัฒนา โดยมาทำหน้าที่เพิ่มในการเป็นข้อต่อเพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้สร้างงานวิจัยและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ใช้งานวิจัย ซึ่งงาน Thailand Tech Show2016 นี้ เป็นกิจกรรมสร้างการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน อย่างรูปธรรม เพื่อผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นจากเดิม

ทั้งนี้งานครั้งนี้ เป็นการรวม 3 งานเข้าด้วยกัน ได้แก่ Thailand Tech Showที่จัดขึ้นมาเป็นปีที่ 3 ,งาน “NSTDA Investors’ Day”  ที่จัดเป็นปีที่7 และงาน Start-up Voucher ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 1 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ ๆ สร้างธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่

“กระทรวงวิทย์ฯได้ร่วมผลักดันมาตรการเพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนทำวิจัยและนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจมากขึ้น เช่น มาตรการยกเว้นภาษีค่าใช้จ่ายงานวิจัย พัฒนา ด้านนวัตกรรม 300% มาตรการยกเว้นภาษีสำหรับ Startups และ Venture Capital มาตรการบัญชีนวัตกรรมไทยที่เปิดรับซื้อผลงานของผู้ประกอบการและการจัดตั้งเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)  ซึ่งตั้งอยู่ที่รังสิต เป็นการนำบริษัทอาหารชั้นนำจากทั่วโลกและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมาอยู่รวมกันเป็นชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และต่อไปจะชวนเพื่อนบ้านกลุ่ม CLMV มาร่วมด้วย เพราะเราอยากเป็นHub ทางด้านนี้  เป็นต้น

สำหรับเป้าหมายด้านการวิจัย ตั้งไว้ว่าจะมีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาของภาครัฐและเอกชนรวมกันให้ได้ 1% ของGDP  ซึ่งไม่ไกลเกินเอื้อม โดยในปี 2557 มีการลงทุนวิจัยเพียง 0.47% ของGDP ประเทศ, ปี 2558 เพิ่มมาเป็น 0.6% ,ปี 2559 เป้าอยู่ที่ 0.7% ของ GDP,ปี 2560 เป้าอยู่ที่ 0.8% ของ GDP”

dsc_1878

รัฐมนตรีกระทรวงวิทย์ กล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รัฐบาลได้มีแนวคิดการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศจากการผลิตในอุตสาหกรรมหนักที่ใช้แรงงานและเครื่องจักรเข้มข้น ไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้ความรู้และนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน หรือ “ประเทศไทย 4.0” กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้กำหนดขีดความสามารถพื้นฐานของประเทศไทยและความต้องการของตลาดในอุตสาหกรรมเป้าหมายไว้ 5 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2.กลุ่มอุตสาหกรรมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3.กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์อัฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 4. กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และ 5.กลุ่มอุตสาหกรรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง

โดยในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่เป็น New S-Curve เหล่านี้ ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผ่านการขับเคลื่อนในรูปแบบของ “ประชารัฐ” หรือ Public Private Partnership (PPP) ในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่จากการลงทุนของต่างชาติในอุตสาหกรรม ซึ่งการจัดงาน Thailand Tech Show 2016 ครั้งนี้ จะเป็นการเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวไปข้างหน้าตามแนวคิด “ประเทศไทย 4.0” เพื่อให้ประเทศไทยเกิดความมั่นคงทางเทคโนโลยี ลดการพึ่งพิงจากต่างประเทศได้เร็วขึ้น

dsc_2007

ด้าน ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สำหรับงานในครั้งนี้ มีการจัดแสดงผลงานจำนวน 183 ผลงาน จาก สวทช. และพันธมิตร 26 ราย แบ่งเป็น เทคโนโลยีราคาเดียว 30,000 บาท 122 ผลงาน เทคโนโลยีไฮไลท์ จำนวน 56 ผลงาน ผลงานเด่น สวทช. 5 ผลงาน นอกจากนั้นยังมีโชว์ผลงานของ Startups ที่ได้รับการสนับสนุน Startup Voucher จำนวน 35 ราย (จาก 53 ราย)

การจัดแสดงผลงานดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งบริษัทใหญ่ และ SMEs สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีของสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยได้ง่ายขึ้นในงานเดียว ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้อาจช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรืออาจจะเป็น New S-Curve บริษัทและนักลงทุนที่สนใจลงทุนร่วมกับนักวิจัยสร้างธุรกิจเทคโนโลยีหรือลงทุนร่วมกับ Startups สามารถเจรจากันได้ในงานนี้ ในขณะเดียวกัน นักวิจัยก็สามารถเข้าถึงตลาด ได้พบปะและสร้างเครือข่ายร่วมกับผู้ใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะทำให้นักวิจัยสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้นในอนาคต

“คาดว่าจะมีการจับจองผลงานวิจัยในงานนี้ประมาณ 80% ซึ่งสามารถนำไปดำเนินการต่อเพื่อเป็นผู้ประกอบการได้เลย”

20160908_105113_resized

20160908_105103_resized

ทั้งนี้งานยังจัดแสดงอีก 2 วัน อย่างเข้มข้น โดยในวันที่ 9 กันยายน มีปาฐกถาพิเศษ ที่นักลงทุนห้ามพลาด กับหัวข้อ “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ” ได้รับเกียรติบรรยาย โดย “ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล” ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายและการเสวนาทางวิชาการ รวมถึงการจับคู่เจรจาธุรกิจ (One on One Matching) และการออกร้านจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยี นวัตกรรมเด่นอีกมากมาย รวมถึงการออกบูธของหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ รวมสถาบันการเงินที่พร้อมสนับสนุนด้านเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ

20160908_103707_resized

20160908_104803_resized

20160908_104849_resized

20160908_104822_resized

20160908_104905_resized

งานมหกรรม “Thailand Tech Show 2016” มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและนักลงทุนที่สนใจร่วมงาน รับฟังข้อมูลจากนักวิจัยเจ้าของผลงานที่พร้อมให้ข้อมูลตลอดการจัดงาน

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการ เพื่อขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.nstda.or.th/thailandtechshow2016/ หรือ โทรศัพท์ 0 2564 8000

You may also like...