เปิด “เกษตรสีเขียวตามรอยพ่อ”
หนุนผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน เกษตรสีเขียวตามรอยพ่อ อ.ต.ก.เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้และพระอัจฉริยภาพด้านเกษตรกรรม ระบุอ.ต.ก. ได้รับมอบหมายร่วมหน่วยงานในกระทรวงเกษตรดำเนิน “โครงการเมืองเกษตรสีเขียว”  เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักแก่ประชาชน เห็นความสำคัญของความปลอดภัยของสินค้าเกษตรทุกด้าน ตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภค เปิดโอกาสเกษตรกรจำหน่ายสินค้าเกษตรระดับคุณภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จาก 6 จังหวัดนำร่องและจังหวัดใกล้เคียง

dsc_3188

dsc_3094

นายกมลวิศว์  แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวว่า อ.ต.ก. ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดกิจกรรมนิทรรศการกษัตริย์เกษตร โดยจำลองโครงการพระราชดำริ ชั่งหัวมัน นิทรรศการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทนำเสนอพระอัจฉริยภาพด้านเกษตรกรรม มีการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์แนวเพลงสมูทแจ๊ส รวมทั้งนิทรรศการเผยแพร่ประชา สัมพันธ์โครงการเมืองเกษตรสีเขียวประจำปี 2559 ของ อ.ต.ก. และกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จาก 6 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จ.ราชบุรี จ.จันทบุรี จ.พัทลุง จ.เชียงใหม่ จ.ศรีสะเกษ และ จ. หนองคายและจังหวัดใกล้เคียงกว่า 30 ร้านค้า ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2559 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ

dsc_3130

dsc_3110

นายกมลวิศว์   กล่าวว่า อ.ต.ก. ได้รับมอบหมายภารกิจร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการดำเนินโครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) ของกระบวนการผลิตในส่วนของปลายน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเข้าใจโครงการเมืองเกษตรสีเขียว และเห็นความสำคัญของความปลอดภัยของสินค้าเกษตรในทุกด้านตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภค และให้เกษตรกรได้มีโอกาสได้นำเสนอผลผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าด้วยกระบวนการและช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการสร้างคุณภาพชีวิตในการสร้างฐานรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรต่อไป

dsc_3070

dsc_3214

You may also like...