ส.โรคเบาหวานฯร่วมบ.โนโวฯ
จัด “อินซูลินรักษาเบาหวาน”

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีร่วมกับบริษัทโนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา(ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการรักษาเบาหวานด้วยอินซูลิน (Insulin Therapy in Special Situations 2017)  เพื่อเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการคัดกรองโรคเบาหวานและการบริหารยาฉีดอินซูลินรักษาเบาหวานในผู้ป่วยภาวะต่าง ๆ ซึ่งการรักษาด้วยอินซูลินที่รวดเร็วและถูกต้อง สามารถช่วยลดการเกิดโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากได้  โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ณ  ห้องสัมมนา  โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 130 ท่าน

You may also like...