พาณิชย์เล็งดึงผู้บริหารร้านค้าส่ง
เป็นพี่เลี้ยงโชวห่วยรายย่อย

กระทรวงพาณิชย์สร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงเครือข่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกไทยทั้งระบบ พร้อมเตรียมเชิญผู้บริหารร้านค้าส่งท้องถิ่นทั่วประเทศ ที่ปัจจุบันมีร้านค้าส่งต้นแบบผ่านการส่งเสริมและพัฒนาแล้วกว่า130 ร้านค้าทั่วประเทศ ร่วมเป็นพี่เลี้ยงโชวห่วยไทยรายย่อยช่วยการบริหารจัดการและปรับภาพลักษณ์ร้านค้า คาดสามารถช่วยเหลือค้าปลีกไทยได้ไม่ต่ำกว่า 5,000 ราย หวังธุรกิจค้าส่งค้าปลีกอยู่คู่สังคมไทยไปอีกนาน 

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยขนาดใหญ่ในท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจและโลจิสติกส์ การจัดร้านค้าและการวางสินค้า การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีกให้สามารถบริหารการจัดซื้อและส่งเสริมกิจกรรมการตลาดร่วมกัน ซึ่งขณะนี้มีร้านค้าส่งต้นแบบผ่านการส่งเสริมและพัฒนาแล้วกว่า 130 ร้านค้าทั่วประเทศ      

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมเชิญผู้บริหารร้านค้าส่งท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นพี่เลี้ยงแก่โชวห่วยเครือข่ายรายย่อยในการบริหารจัดการและปรับภาพลักษณ์ร้านค้าเพื่อให้เป็นร้านค้าที่ดี และร้านที่ใช่รู้ใจลูกค้าเพื่อนำสินค้าธงฟ้าประชารัฐไปจำหน่าย ซึ่งจะช่วยในการเพิ่มยอดขาย ทั้งนี้ในเบื้องต้นคาดว่า จะสามารถช่วยเหลือร้านโชวห่วยได้ไม่ต่ำกว่า 5,000 ร้านค้า เพื่อดำรงธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน       

นอกจากนี้กรมฯยังได้สร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากหรือ Iocal Economy  เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่นและชุมชน โดยการช่วยเหลือด้านการตลาดแก่สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (otop) เช่น การจัดหาซัพพลายเออร์ ทั้งผู้ซื้อรายใหญ่ ห้างสรรพสินค้า คอนวีเนี่ยนสโตร์และร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบในการช่วยกระจายสินค้า รวมทั้งการส่งเสริมให้ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออี-คอมเมิร์ซ ในการประกอบธุรกิจด้วยการทำการค้าออนไลน์แบบครบวงจร      

อธิบดีฯกล่าวเพิ่มเติมว่า แนวทางการส่งเสริมธุรกิจการค้าส่งค้าปลีกไทยสามารถสร้างความเข้มแข็งและสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนในท้องถิ่นให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งช่วยยกระดับรายได้และความเป็นอยู่คนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่เศรษฐกิจในแต่ละชุมชนจะดีขึ้นเท่านั้น เศรษฐกิจภาพรวมในระดับประเทศก็จะได้รับการขับเคลื่อนให้ดีขึ้นด้วยเช่นกัน

ปัจจุบันมีธุรกิจค้าส่งต้นแบบที่อยู่ในการส่งเสริมของกรมฯ จำนวน 130 ร้านค้า และมีร้านค้าปลีกในเครือข่ายกว่า 25,000 ร้านค้าทั่วประเทศ

You may also like...