“อ.จินดา” รางวัลพ่อดีเด่นปี2560
“พ่อ” ผู้คู่ควรแห่งรางวัลมหาชน

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จินดา ตันตราจิณ ประธานกลุ่มเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาพงศ์ เข้ารับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ พ่อ” ผู้คู่ควรแห่งรางวัลมหาชน รางวัลพ่อดีเด่น  ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดย พระวัสกดุเว มหินทวังสะ มหานายกเถระ ประธานสงฆ์อมรปุระนิกาย ประเทศศรีลังกา มูลนิธีต้นบุญ วิสาขา ( TONBOON VISAKA FOUNDATION) ประทานรางวัลประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า อาจารย์ จินดา ตันตราจิณ ผู้อุทิศตนทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมและสังคมอันยิ่งใหญ่ เหนือประโยชน์ส่วนตนขอให้มีความสุขสวัสดิ์ รักษาเกียรติภูมินี้ไว้ให้ยั่งยืนสืบไป ให้ไว้ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิชาการทีโอที กรุงเทพมหานคร

You may also like...