วัดสิริกมลาวาส สานต่อโครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่น14/61

 

วัดสิริกมลาวาสหรือวัดใหม่เสนา วังหิน กรุงเทพฯ สานต่อโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี ปีนี้เป็นรุ่นที่14/61  มีบรรดาผู้ปกครองและประชาชนเข้าร่วมในพิธีแห่และบวชเป็นจำนวนมาก

บรรยากาศพิธีบรรพชาสามเณร   “โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่14/61”  โดยพระอาจารย์คำนวน กนฺตสีโลและพระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน ศรีสวัสดิ์ วัดสิริกมลาวาสหรือวัดใหม่เสนา วังหิน กรุงเทพฯ  เป็นไปอย่างราบรื่น โดยมีประชาชน และผู้ปกครองเข้าร่วมขบวนแห่ อย่างพร้อมเพรียง ในขณะที่มีวงดนตรีชุดเล็กแต่จัดเต็ม มาช่วยสร้างสีสันแก่ขบวนแห่สามเณรน้อย ๆ ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนอบอ้าว

ทั้งนี้วัดสิริกมลาวาสหรือวัดใหม่เสนา วังหิน กรุงเทพฯ จัดให้มีโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ

1.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2. เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

3. เพื่ออบรมเยาวชนให้มีความรู้ ประพฤติดี ตามหลักศีลธรรมของพระพุทธศาสนา

4.เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

5.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักหน้าที่ มีระเบียบวินัย ใฝ่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

6.เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนได้รู้จักโทษของยาเสพย์ติด

 

โดยภาพรวมคือ มุ่งปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักศีลธรรม และสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการห่างไกลอบายมุข โดยเฉพาะยาเสพติดที่เป็นภัยร้ายแรงทำลายสังคมให้เสื่อมลงและได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสืบต่อไป  โดยน้อง ๆ ที่มาร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นนักเรียนจากโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคตและต่างจังหวัด ซึ่งในปี 2561 นี้มีเข้าร่วม 109 รูปจาก 24 โรงเรียน

สำหรับกิจกรรมระหว่างบวช คือ สามเณรน้อย จะมีวิทยากรมาสอนภาษาอังกฤษ จีน และกิจกรรมอีกมาก โดยสิ่งที่สามเณรจะได้เรียนรู้ในการบวชคือ ทักษะการใช้ชีวิตการแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยโครงการนี้จะทำให้ได้เห็นศักยภาพของสามเณรทุกรูปที่เข้าร่วม และทนต่อความยากลำบากในการใช้ชีวิตอยู่วัด ที่ต้องอยู่ร่วมกัน กิน นอน ทำงาน และทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นระยะเวลานานถึง 30 วัน ต้องเรียนรู้ในการปรับตัวให้คุ้นชินกับการอยู่วัด

เหล่าสามเณรจะได้รับการฝึกกรรมฐานที่แทบไม่มีพื้นฐานมาก่อน จากพระอาจารย์ที่เป็นผู้รู้พระกรรมฐานเป็นอย่างดียิ่ง สามารถสอนและสอบอารมณ์ ประคับประคองการปฏิบัติธรรมของเด็กไปได้อย่างต่อเนื่อง ด้านการให้ความรู้และการปฏิบัติจะถูกแบ่งอย่างเหมาะสม ให้เวลาการปฏิบัติจริงมากกว่าการให้ความรู้ภาคทฤษฎี ไม่ว่าเด็กที่เข้าร่วมโครงการจะมาด้วยจิตศรัทธาแต่เริ่มต้น หรือมีเหตุจำเป็นต้องเข้าร่วมโครงการนี้ก็ตาม

เมื่อทุกคนผ่านการฝึกอบรมตามโครงการนี้ได้ ย่อมได้แสดงออกว่า ตนเป็นคนมีความอดทนอย่างสูง ควรได้รับการยอมรับจากครูและผู้ปกครองว่า ลูกศิษย์และบุตรหลานสามารถทำในสิ่งที่ทำได้โดยยาก ขณะที่ทางวัดได้ทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ครูและผู้ปกครองได้ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน ผลประโยชน์จะเกิดแก่ตัวเด็กที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างเต็มที่ ซึ่งจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสืบต่อไปรุ่นแล้วรุ่นเล่า  จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีในการดำเนินการสืบต่อโครงการนี้ตลอดไปอีกนานเท่านาน

นอกจากมีโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนแล้ว ทางวัดยังจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระบัณฑิต นิสิตและนักเรียนของมหาวิทยาลัยออกไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติ พระศาสนา ในระหว่างปิดภาคการศึกษาด้วย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก มีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระพุทธศาสนา เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นชาติไทยที่ประกอบด้วย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สืบไป

 

You may also like...