ร.10 มีพระราชโองการสถาปนา
“สมเด็จพระราชินีสุทิดา”

You may also like...