พระปฐมบรมราชโองการ
รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงค์จักรี

 

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร์ตลอดไป”

พระปฐมบรมราชโองการ

รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงค์จักรี

ทรงพระเจริญ…

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

***https://phralan.in.th/coronation/gallerydetail.php?id=724&fbclid=IwAR35-jKm4GyHcbVZPLDFQ83HrlBS_mK_8EixFbeqbzexUtQ52sf-TgQLYHI

You may also like...