“ธนาคารออมสิน” จัดใหญ่
อุปสมบท 1,010 รูปทั่วไทย

 

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท ในโครงการ “อุปสมบท 1,010 รูป ทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ภายใต้โครงการธนาคารเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ได้ประทานผ้าไตร เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพร้อมกัน 1,010 รูป 18 วัดทั่วประเทศ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก           

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ธนาคารออมสินได้จัดโครงการอุปสมบท 1,010 รูป ทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็น 1 ใน 10 โครงการเฉลิมพระเกียรติ ที่ธนาคารออมสินจัดทำขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สำหรับโครงการอุปสมบท 1,010 รูป ทั่วไทย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2562 รวมระยะเวลา 15 วัน โดยจะจัดขึ้นที่วัดสำคัญต่างๆจำนวน 18 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร, วัดท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร, วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน, วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดอยุธยา, วัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น

นอกจากนี้ ตามพันธกิจของธนาคารออมสินที่ให้ความสำคัญของการส่งเสริมการออมและการสร้างวินัยทางการเงินให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู้สูงวัย ผู้พิการ ชุมชน โรงเรียน ตลอดจนวัดหรือศาสนสถาน โดยเฉพาะตามวัดต่างๆทั่วประเทศพบว่า ยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำรายงานทางการเงินของวัด (รายรับ-รายจ่าย) ตามแบบที่กำหนด ซึ่งจะเป็นรูปแบบบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างง่ายเหมือนกับบัญชีครัวเรือนทั่วไป ธนาคารจึงได้จัดทำ “โครงการธนาคารเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา” ขึ้น เพื่อให้บริการทางการเงินแก่วัดแบบครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์ให้วัดมีโครงสร้างการบริหารเงินและกลไกในการเบิกจ่ายเงินที่เป็นระบบ รวมทั้งมีรายงานทางการเงินที่เป็นมาตรฐาน สามารถเปิดเผย ตรวจสอบได้ และมีมาตรฐานการจัดทำบัญชีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาให้กับพุทธศาสนิกชนมากยิ่งขึ้น ส่วนพุทธศาสนิกชนมีช่องทางที่สะดวกในการบริจาคเงินให้แก่วัดหรือศาสนสถานต่างๆ อีกทั้งสามารถบันทึก ตรวจสอบข้อมูลการบริจาคในระบบ โดยไม่ต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐาน และยังส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการทำบุญ บริจาค ผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร

สำหรับโครงการดังกล่าวจะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนี้ เงินฝากเผื่อเรียกออมบุญ อัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียก สำหรับนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร บวกเพิ่ม 0.50% ต่อปี) เงินฝากประจำออมบุญ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทประจำ 12 เดือน สำหรับนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร โดยใช้อัตราดอกเบี้ยสำหรับวงเงินฝากต่ำสุด บวกเพิ่ม 0.25 ต่อปี) โดยเปิดรับฝากตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังมีบริการ QR สาธุ (e-Donation) และบริการ GSB Corporate Internet Banking และบริการบริหารจัดการบัญชีวัด

“โครงการธนาคารเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนานอกจากจะช่วยให้วัดมีโครงสร้างการบริหารเงินและมีกลไกในการเบิกจ่ายเงินที่เป็นระบบมากขึ้น ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในเรื่อง Thailand 4.0 ที่เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยขับเคลื่อนประเทศ ไปสู่ “Value–Based Economy” ซึ่งจะสำเร็จได้ต้องใช้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ธนาคาร และประชาชน อีกทั้งยังสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการนำพาประเทศก้าวไปสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) อีกด้วย” ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าว

สำหรับวัดสำคัญ 18 แห่งทั่วประเทศ ในโครงการ “อุปสมบท 1,010 รูป ทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” มีดังนี้

 1. วัดหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 2. วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
 3. วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
 4. วัดท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร
 5. วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม
 6. วัดวรนารถบรรพต พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์
 7. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
 8. วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน
 9. วัดแสงแก้วโพธิญาณ จังหวัดเชียงราย
 10. วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง จังหวัดอุดรธานี
 11. วัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น
 12. วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี
 13. วัดประมวลราษฎร์ จังหวัดนครราชสีมา
 14. วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดอยุธยา
 15. วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี
 16. วัดสมหวังวนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 17. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 18. วัดมหัตตมังคลาราม จังหวัดสงขลา

You may also like...