Daily Archive: พฤศจิกายน 8, 2020

รมช.ศึกษาประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตร โรงเรียนเอกชนนอกระบบ เครือข่ายสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ(ประเทศไทย)

“ดร.กนกวรรณ” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบการศึกษา โรงเรียนเอกชนนอกระบบ เครือข่ายสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) สังกัด สำนักงานคณะกร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]