“ม.มหิดล” ขึ้นเบอร์ 1ไทย
ผลจัดอันดับWebometrics

 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของประเทศไทย จากการประกาศผลการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities  ทางเว็บไซต์ http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand  ประกาศผลเมื่อ 1 สิงหาคม 2558 นอกจากนี้ ยังเป็นอันดับที่ 3 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับที่ 48 ของเอเชีย และอันดับที่ 299 ของโลก

 

มหิดล

 

การจัดอันดับ “Webometrics Ranking of World Universities” จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004  ประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือ ช่วงเดือนมกราคมและช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info ทั้งนี้ การจัดอันดับเว็บไซต์นั้นเพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรือ อื่นๆ วัดความสามารถในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)”

 

เกณฑ์การจัดอันดับของ Webometrics ประกอบด้วย

  1. VISIBILITY (50%) เป็นการใช้ค่าเฉลี่ยระหว่าง Majestic SEO และ ahrefs ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลจำนวนลิงค์ ภายนอกที่ลิงค์เข้ามาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
  2. PRESENCE (10%) คือการวัดจำนวนหน้าเว็บเพจของมหาวิทยาลัยภายใต้โดเมน ซึ่งไม่นับรวม .pdf files (วัดด้วย Google)
  3. OPENNESS (10%) คือการวัดจำนวนไฟล์เอกสาร (.pdf files) ที่นำเสนอบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (วัดด้วย Google)
  4. EXCELLENCE (30%) = จำนวนบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ซึ่งรวบรวม 10% ของงานวิจัยหรือเอกสารวิชาการที่ถูกนำไปอ้างอิงมากที่สุดในแต่ละสาขาวิชา ในระยะเวลา 5 ปี (2009 – 2013)

 

จากผลการจัดอันดับที่สูงขึ้น แสดงถึงการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีรูปแบบและเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยมหิดลยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพราะถือเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีความยั่งยืนและมั่นคง

 

You may also like...