งาน “ลำตะคองแฟร์ 58” วว.
สร้างงาน-อาชีพ สร้างรายได้

 

สถานีวิจัยลำตะคอง จ.นครราชสีมา หน่วยงานส่วนภูมิภาคของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดงานสำคัญ “ลำตะคองแฟร์ 58” ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2558 เพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญที่สะสมมาเป็นเวลานานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม คาดช่วยยกระดับการผลิต สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ประชาชน

 

20150813_100152_resized

20150813_103144_resized

 

นางฉันทรา   พูนศิริ  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ วว. เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปีของการก่อตั้ง วว. นั้น เพื่อเฉลิมฉลองในวาระดังกล่าว วว. กำหนดจัดกิจกรรมในหน่วยงานภูมิภาค เพื่อสร้างความตระหนักและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่ง วว. ได้วิจัยพัฒนาสั่งสมความเชี่ยวชาญให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เป็นการเปิดโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้แก่ประชาชน  เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียง

 

20150813_101228_resized

 

นายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดงานกล่าวว่า ในนามของผู้ว่าราชการจังหวัดและประชาชนในจ.นครราชสีมาขอขอบคุณวว.และคณะผู้บริหารที่ใช้สถานีเป็นสถานที่จัดงานแฟร์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง เฉพาะนครราชสีมามีอบต.อยู่ถึง 334 แห่ง งานนี้จะช่วยเผยแพร่บทบาทของวว.ให้ประชาชนรับทราบว่า วว.มีหน้าที่สนับสนุนประเทศในภาพรวม ทำวิจัยพัฒนา ค้นคว้าในสิ่งที่ตอบโจทย์ของเหตุหรือปัญหา เปรียบเหมือนอริยสัจ 4 ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

 

ทั้งนี้รองผู้ว่าฯเสนอแนะว่าการวิจัยควรทำ 3 ระดับ 1. การวิจัยในเรื่องเทคโนโลยีชั้นสูง ที่ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็น 2. ในภาวะเศรษฐกิจที่ยังซบเซาจะต้องวิจัยและพัฒนาสิ่งที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจเดินไปได้ ทำแล้วขายได้ และ 3. เนื่องจากประชาชนชาวไทยอยู่ในภาคเกษตรเป็นส่วนใหญ่ เป็นระบบเศรษฐกิจฐานราก ดังนั้นจะทำอย่างไรให้พวกเขาอยู่ได้ มีอาชีพและมีรายได้  พร้อมทั้งสนับสนุนการบูรณาการระดับพื้นที่ ซึ่งนำ “ทฤษฎีท้องไร่ ปลายนา” บูรณาการร่วมกับ”ทฤษฎีคอนโดมิเนียม” ซึ่งหมายถึงการวิจัยที่ผูกติดกับวิถีชีวิตของประชาชน

 

“อยากให้วว.สนใจข้อที่3 มากที่สุด งานวิจัยต้องผูกกับวิถีชีวิตของประชาชน ช่วยชาวบ้านให้อยู่ได้ ไม่ใช่มุ่งพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันเพียงอย่างเดียว และอยากให้สถานีวิจัยลำตะคองเป็นศูนย์การเรียนรู้สอนประชาชนให้รู้เรื่องระบบเศรษฐกิจ ให้โอกาสคน สร้างโอกาส สร้างอาชีพและสร้างรายได้”

 

20150813_103256_resized

20150813_103655_resized

 

ในโอกาสเดียวกันนายวินัยยังได้ทำมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเมนูอาหารจากดอกชมจันทร์ ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลได้แก่ แกงส้มดอกชมจจันทร์ และการประกวดจัดกระเช้าผักพื้นบ้านด้วย

 

ทั้งนี้ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม หลายอย่าง อาทิ  นิทรรศการผลงานวิจัยและพัฒนา วว. การประกวดเมนูอาหารจากดอกชมจันทร์ การประกวดจัดกระเช้าผักพื้นบ้าน  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ( ได้แก่  มหัศจรรย์พรรณพืช   โลกของเห็ด  ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์  พืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ และพลังงานทดแทน)  การฝึกอบรมอาชีพ ฟรี! (ได้แก่  การเพาะเห็ดตีนแรด  น้ำดื่มสมุนไพร น้ำพริกจากผลไม้  ผลไม้แช่อิ่ม) โชว์แปลงสาธิตการผลิตพืชผักพื้นบ้านและการผลิตพืชในโรงเรือน  แปลงปลูกไม้ดอกสวยงาม  การจำหน่ายสินค้าเกษตร พันธุ์ไม้ และผลิตภัณฑ์ OTOP

 

20150813_111055

20150813_111144

20150813_111131

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

นิทรรศการผลงานวิจัยและพัฒนา วว.

20150813_111208

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

20150813_111214

20150813_111230_resized

20150813_112650

20150813_112714_resized

ร้านค้าวิสาหกิจชุมชม SMEs และ OTOP

20150813_112700_resized

20150813_111501

20150813_113037_resized

20150813_113959_resized_1

แปลงสาธิตการผลิตพืชผักพื้นบ้านและการผลิตพืชในโรงเรือน

20150813_114013_resized

20150813_114059_resized

20150813_134704_resized

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

20150813_134238_resized

20150813_134426_resized

งานมีไปจนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ประชาชน ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ฟรี

You may also like...