‘เครื่องอักษรเบรลล์’ของขวัญ
พระราชทานผู้พิการสายตา

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้พระราชทานโอกาสให้สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)ผลิตเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์อีก 200 เครื่อง โดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา เพื่อเป็นของขวัญพระราชทานแก่โรงเรียนคนตาบอดทั่วประเทศ ภายหลังรศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทย์เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายเครื่องต้นแบบ

อักษรเบรลล์ 20 เซลล์ ฝีมือทีมวิศวกรของ  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตลดา กรุงเทพฯ

 

ทูลเกล้า ถวายเบรลล์

You may also like...