ก.วิทย์หารือตั้งสถาบันเทคฯ
เพื่อการพัฒนายั่งยืน-การค้า

 

รมต.ก.วิทย์เปิดประชุมระดมความคิดเห็น การก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการค้า เพื่อให้ไทยสามารถก้าวไปในทิศทางเดียวกันกับการผลิตสินค้าในตลาดโลกที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น พร้อมกับการให้ความสำคัญด้านนวัตกรรม โดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักในการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้าไทย ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่แข่งขันได้

 

พิเชฐ

 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการค้า เพื่อรองรับกับการปรับเปลี่ยนทิศทางการทำการค้าระหว่างประเทศที่จะเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือติดตามผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง จนถึงมือผู้บริโภค ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมกับผู้แทนจากหลายหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน

 

พิเชฐ3

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับนวัตกรรม โดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักในการผลิตนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้าไทย ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่แข่งขันได้กับผลิตภัณฑ์จากนานาประเทศ อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนและทำให้ประเทศไทยก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

 

ทั้งนี้ การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการค้านั้น จะช่วยสนับสนุนกระบวนการผลิตของประเทศไทยให้สามารถก้าวไปในทิศทางเดียวกันกับการผลิตสินค้าในตลาดโลกที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยในความสำเร็จของการพัฒนาจำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของภาคเอกชน และการสนับสนุนของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องประสานความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง

 

ในการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนมากที่ให้ความสนใจ เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณท์ จำกัด บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีจี เคมิคอลล์ จำกัด บริษัท ยูนิลีเวอร์ จำกัด เป็นต้น

 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในอีกหลายมาตรการเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาสู่เป้าหมาย 1 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี โดยมีภาคเอกชนเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน อาทิ การเตรียมกำลังคนเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน, การอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนเข้าถึงบริการของภาครัฐในการสอบเทียบ ทดสอบมาตรฐานและคุณภาพสินค้าในรูปแบบ One-Stop Service, โครงการทาเล้นท์ โมบิลิตี้ ซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายกำลังคนจากภาครัฐให้ไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน เป็นต้น

You may also like...