พิธีรับตราพระราชทาน
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายทรงฤทธิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็นผู้แทนพระองค์มอบตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2557 โดยมี รองศาสตรจารย์  ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยและอีกหลายท่านร่วมในพิธี

 

อพวช

 

นายสาคร ชนะไพฑูรย์ (ที่ 5 จากซ้าย)  รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  นางกรรณิการ์ เฉิน (ขวาสุด) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ อพวช.  นางฤทัย จงสฤษดิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ (ที่ 6 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักงาน

 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี    เขต 1 คุณคิม จงสถิตย์วัฒนา (ซ้ายสุด) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และกรรมการโครงการฯ ร่วมในพิธี  ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี เมื่อเร็วๆ นี้

You may also like...