สสว. สานต่อ “SME ONLINE”
อัดSME 1 BAHTกระตุ้นยอดขาย

 

สสว. บูรณาการทุกภาคส่วน รุกเปิด ‘โครงการ SME ONLINE ปี 2561’ เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างยอดขายในรูปแบบ B2 B 2 C พร้อมอัดแคมเปญสุดปัง ‘SME 1 BAHT’ ช้อปสินค้าดีในราคา 1 บาท กว่า 100,000 รายการ ทุกวันที่ 1ของเดือน หวังสร้างยอดขายกว่า 650 ล้านบาทภายในปีนี้ และปูทางสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนให้กับ SME ในยุค 4.0

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า จากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน ทำให้รัฐบาลยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศ สสว. จึงดำเนิน โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME หรือ ‘SME ONLINE’ อย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2561 นี้เป็นความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ สสว. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น ในรูปแบบ Business to Business to Customer (B2 B 2C) ควบคู่ไปกับการพัฒนา SME ให้สามารถดำเนินธุรกิจค้าขายทางออนไลน์ได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน

“พฤติกรรมของผู้บริโภคไทยก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ แล้ว แต่ปัญหาที่สำคัญของผู้ประกอบการ SME คือ ขาดทักษะในการทำตลาดออนไลน์สสว. ในฐานะหน่วยงานหลักในการให้การส่งเสริม สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมมือร่วมใจกันส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ไทย ให้สามารถก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ 4.0 ได้อย่างแข็งแรง และมั่นคง โดยบูรณาการความร่วมมือผ่านโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561

ทั้งนี้ กิจกรรมที่ผ่านมาเราได้มีการลงพื้นที่ไปอบรมให้ความรู้และคำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประกอบการทั่วประเทศ ให้สามารถทำธุรกิจออนไลน์ได้จริง เช่น สอนเทคนิคการถ่ายภาพสินค้า การเขียนเนื้อหาสินค้า รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขายให้กับ SME ที่สนใจนำสินค้ามาจำหน่ายบนตลาดออนไลน์ด้วย”

“นอกจากนี้ ยังจัดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่ไม่สะดวกมาเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มด้วยตนเองอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่ง สสว. เชื่อว่าการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ นอกจากผู้ประกอบการจะต้องมีสินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้ว ตัวผู้ประกอบการเองต้องรู้จักปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันที่มีช่องทางการจำหน่ายและมีศูนย์กลางในการบริหารจัดการการตลาดออนไลน์ด้วยมืออาชีพทั้งระบบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก SME วันนี้ต้อง ‘ดี’และ ‘เร็ว’จึงจะสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน”

นอกจากนี้ สสว. ยังเชื่อมโยงการส่งเสริมการตลาดระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการ SME ภาคการผลิตกับกลุ่มผู้ให้บริการด้านตลาดออนไลน์เข้าด้วยกัน โดยจับมือกับ E-marketplace ที่เข้าร่วมโครงการ จัดแคมเปญ ‘SME 1 BAHT’ ลดราคาสินค้าที่อยู่ภายใต้โครงการ SME ONLINE โดยจำหน่ายในราคา 1 บาท เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับผู้ประกอบการ ส่วนที่เหลือ สสว. จะเป็นผู้สนับสนุน แต่ไม่รวมค่าขนส่ง โดยกิจกรรมส่งเสริมการขายมีกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันที่ 1 ของเดือน เริ่มดีเดย์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 1 กันยายน 2561 รวมสินค้าที่เข้าร่วมแคมเปญกว่า 100,000 รายการ

“สสว. ยังได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความชำนาญด้าน E-marketplace และ Logistics ชั้นนำของประเทศ ได้แก่ shopee, lazada, lnwmall, weloveshopping, 11street, thailandmall, smesiam, buzzebees, shopseason, beautynista, pinsouq, tarad.com, far-e, Lalamove, และ shippop มาร่วมกันมอบสิทธิพิเศษต่างๆ อาทิ ส่วนลดค่า GP ฟรีค่าแรกเข้า ส่วนลดค่าขนส่งสินค้า เป็นต้น เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี ให้กับSME ในการเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์ และขยายความ สามารถในการแข่งขัน ในตลาดออนไลน์ให้เป็นกลไก ขับเคลื่อน การตลาดที่มีประสิทธิภาพสำหรับ SMEในอนาคต”นายสุวรรณชัย กล่าว

สำหรับการดำเนินงานโครงการ SME ONLINE ในปีนี้ สสว. คาดว่าจะมีผู้ประกอบการได้รับความรู้และประโยชน์จากโครงการกว่า 50,000 ราย มีสินค้าและบริการเข้าร่วมจำหน่ายผ่านทางออนไลน์กว่า 100,000 รายการ และสามารถสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการกว่า 650 ล้านบาท รวมถึงส่งเสริมรูปแบบการบริหารจัดการตลาดออนไลน์ ให้เป็นช่องทางการตลาดที่ยั่งยืนสำหรับ SME ต่อไป

You may also like...