สวทช. อว. จับมือ มจพ. พัฒนาบัณฑิตคุณภาพสูงด้านวิทย์-เทคโนฯระดับป.โท เอก เสริมความเข้มแข็งด้านวิจัย พัฒนา สร้างนวัตกรรม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ วิจัย พัฒนา การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนาม เพื่อมุ่งเน้นการทำงานวิจัย พัฒนา สร้างนวัตกรรม และการผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ร่วมกับ สวทช. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของประเทศ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า สวทช. และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม ผ่านโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP ของ สวทช. จำนวน 333 โครงการ มีโครงการร่วมวิจัยระหว่าง มจพ. และ สวทช. จำนวน 11 โครงการ (ตั้งแต่ปี 2557 – 2565) และโครงการวิจัยและพัฒนา ที่ สวทช. ให้ทุนสนับสนุน มจพ. จำนวน 6 โครงการ (ตั้งแต่ปี 2558 – 2566) และโครงการรับจ้างวิจัย 1 โครงการ (ตั้งแต่ปี 2558 – 2560) นอกจากนี้ ด้านการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา มจพ. ในระดับปริญญาตรี โท และเอก ที่มีการทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัย สวทช. หรือภาคอุตสาหกรรม รวม 90 ทุน ในห้วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งนี้ ทั้งสองสถาบันมีความพร้อมอย่างยิ่ง ที่จะใช้ศักยภาพของทั้งสองสถาบัน ร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนาบัณฑิตวิจัยให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ถือเป็นความร่วมมือที่สำคัญทั้งในด้านการวิจัย พัฒนา การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อรองรับการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งเทคโนโลยีเพื่องานด้านความมั่นคงและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ของประเทศ ที่มีศักยภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต เสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนในประเทศ อีกทั้งเป็นการวางแผนพัฒนากำลังคนในอนาคตเพื่อรองรับการดำเนินการภายใต้นโยบายการพัฒนา“ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก”  (Eastern Economic Corridor : EEC) และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi) ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้อีกด้วย

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันในวันนี้ จะเป็นกิจกรรมความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมของมหาวิทยาลัยและ สวทช. ที่บูรณาการความพร้อมของสองหน่วยงานในการการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยและพัฒนาร่วมกันสร้างบุคคลากรเพื่อรองรับและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของประเทศในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ ยานยนต์และการขนส่งสมัยใหม่ ระบบราง ดาวเทียม พลังงานทางเลือก ชิ้นส่วนอุปกรณ์ตลอดจนหุ่นยนต์เพื่อการแพทย์ และเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนเทคโนโลยีด้านวัสดุและการผลิต 4.0 และเทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ โดยเป้าหมายระยะแรกในการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี รวมผลิตบุคลากรถึง 125 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาโท 75 คน และปริญญาเอก 50 คน

ความร่วมมือนี้ยังมุ่งเน้นการเชื่อมโยงไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากนานาประเทศด้วย โดยนักศึกษาผู้ได้รับทุนนอกจากจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้จากบุคลากรทั้งจาก สวทช. และมหาวิทยาลัยแล้ว ยังจะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากหน่วยงานการศึกษาและวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัย RWTH Aachen ที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเยอรมัน ผ่านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรปริญญาโทนานาชาติด้านวิศวกรรมยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐานระบบราง (Railway Vehicles and Infrastructure Engineering) ซึ่งร่วมมือกันระหว่าง มจพ. โดยบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ สิรินธร ไทย-เยอรมัน หรือ TGGS และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งหลักสูตรนี้นอกจากมีลักษณะเด่นของการได้รับปริญญาร่วมสองสถาบันแล้วยังมีการเรียนการสอนร่วมกับ RWTH Aachen ซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรจะได้ไปเรียนรู้ที่ประเทศเยอรมันเป็นระยะเวลา 1 ปี  หรือหลักสูตรนานาชาติด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบซอฟต์แวร์ (Electrical and Software Systems Engineering) ซึ่งจะได้รับ Double Degree กับประเทศเยอรมัน ซึ่งนักศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้งสองมหาวิทยาลัยทั้งจาก มจพ. และมหาวิทยาลัย RWTH Aachen

ทั้งนี้ สวทช. และ มจพ. จะร่วมกันดำเนินการในกิจกรรมวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง สนับสนุนทุนวิจัยและทุนการศึกษา รวมถึงจัดหาทุนจากหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังร่วมพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกที่มุ่งเน้นการทำงานวิจัยเป็นหลัก และสนับสนุนห้องปฏิบัติการวิจัย เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์การวิจัย โดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัย เพื่อให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงทั้งสองฝ่ายยังร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การจัดประชุมเชิงวิชาการ หรือการประชุมระดับนานาชาติร่วมกัน สนับสนุนให้นักศึกษาในโครงการได้เปิดโลกทัศน์และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ อันนำไปสู่การสร้างและขยายโอกาสเรียนรู้และเกิดแนวทางร่วมกันในการสร้างงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ เสริมแกร่งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเวทีโลกต่อไป

You may also like...