กรมอาเซียนส่งมอบห้องสมุดอาเซียน รร.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารมว.ต่างประเทศ

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ริเริ่มดำเนินโครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน          1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” สร้างห้องสมุดอาเซียนในโรงเรียนตามจังหวัดต่าง ๆ      ในทุกภูมิภาคของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 โดยมุ่งหวังให้ห้องสมุดอาเซียนเป็นแหล่งความรู้และเป็นสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับนักเรียน เยาวชน และชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจต่อความเป็นไปและพัฒนาการของโลกและสังคม เปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง และปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน

จนถึงปี 2561 กรมอาเซียนได้ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ แล้ว จำนวน 44 แห่ง ใน 44 จังหวัด โดยมีเป้าหมายให้มีห้องสมุดอาเซียนทุกจังหวัดทั่วประเทศ และสำหรับปี 2562 นี้ ได้สร้างห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอีก 8 แห่ง รวมเป็น 52 แห่ง เท่ากับอายุของการก่อตั้งอาเซียนในปี 2562 นี้ ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีการส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน และมีนายอสิ ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซียน นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์   นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 พ.ต.อ. ภูมี อีคะละ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกมลาไสย และนายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมงาน ภายในงานน้อง ๆ นักเรียนได้จัดการแสดงอาเซียนร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ นำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนในมิติต่าง ๆ และสาธิตกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะวิชาชีพต่าง ๆ ของโรงเรียน และในโอกาสเดียวกันเจ้าหน้าที่กรมอาเซียนได้จัดซุ้มเกมส์ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนด้วย

ทั้งนี้ โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์แห่งนี้ เป็นโรงเรียนแห่งที่ 47 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน

You may also like...