มุมเกษตร.. สหกรณ์ ฯ แม่สะเรียง ใช้หลัก “ซื้อนำตลาด” ดีดราคารับซื้อกระเทียมสด 12 บาท/กก.

จากปัญหาราคากระเทียมตกต่ำมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเกษตรกรถูกกดราคารับซื้อจากพ่อค้าคนกลาง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้ร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด ดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกกระเทียมจนประสบผลสำเร็จ เกษตรกรสามารถขายกระเทียมได้ในราคาที่พอใจ  ด้วยแนวทางพื้นฐานของระบบสหกรณ์ ที่จะสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์และเกษตรกรสมาชิกในระยะยาว คือ หลักของการ “รวมซื้อ รวมขาย” ที่สร้างความเข้มแข็งและสร้างอำนาจการต่อรองให้เกษตรกร

You may also like...