ซีพีเอฟร่วมเติมประสบการณ์ เยาวชนไทยวิถีใหม่ แหล่งเรียนรู้ ในโครงการ”เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน”

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  หรือซีพีเอฟ  และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เดินหน้าส่งเสริมโภชนาการที่ดีสู่เด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศ เติมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน   ปูพื้นฐานให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต

สถานการณ์โควิด 19 รอบใหม่  ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการเรียนของนักเรียนในหลายพื้นที่ต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ แต่อีกหลายโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เด็กๆ ยังเดินทางมาเรียนและทำกิจกรรมต่างๆตามปกติ ซึ่งนอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการในห้องเรียนแล้ว การเรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เด็กๆ นำไปใช้เป็นอาชีพได้ในอนาคต เช่น  โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน  ที่สนับสนุนโดยซีพีเอฟและมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กๆ มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ลงมือปฏิบัติจริง

ด.ญ.พิยดา เยอะหนื่อ หรือน้องหมีพู อายุ 14 ปี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)  จังหวัดเชียงราย เด็กหญิงชาวอาข่า ที่มีความมุ่งมั่นเรียนให้จบชั้นปริญญา และอยากเห็นเพื่อนๆเด็กบนดอยเหมือนเธอ ได้มีโอกาสเรียนจนจบปริญญา  หมีพูเล่าว่า เธอมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลให้อาหารไก่และเก็บผลผลิตไข่ไก่ ในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน  ทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และอยากนำไปถ่ายทอดให้เด็กๆบนดอย เพื่อที่เด็กๆบนดอยจะได้มีอาชีพติดตัว เพื่อช่วยเหลือครอบครัวตนเองได้ 

เช่นเดียวกับ ด.ญ.ยุง จุงสาม  นร.ชั้น ม. 1  โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ชาวไทใหญ่ ที่บอกว่า เธอมีโอกาสได้เรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ จากโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน หากเรียนจบระดับมัธยมศึกษาไปแล้ว ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ ก็จะนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในอนาคต

นายประสงค์ สิทธิวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เล่าว่า ได้เข้ารับการอบรมเลี้ยงไก่ไข่ตั้งแต่ปี 2551 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายเครือข่ายให้กับชุมชนและโรงเรียนต่างๆ รวมถึงนำความรู้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับประเทศมาแล้วหลายครั้ง ในส่วนของโรงเรียนเอง มีการจัดฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของโรงเรียนและชุมชน ถือได้ว่าโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เป็นโครงการที่ดีมาก นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้แล้ว ยังสามารถนำผลผลิตไข่ไก่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันได้อย่างยั่งยืน

นายอุเทน วนาประเสริฐยิ่ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง  จังหวัดตาก  โรงเรียนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร อยู่ห่างจากตัวอำเภอท่าสองยาง70กิโลเมตร   ไม่มีไฟฟ้าใช้ ใช้โซลาร์เซลล์และเครื่องปั่นใจ   ใช้ประปาภูเขา มีจำนวนนักเรียน  957 คน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่  6

อุเทน สมัครใจช่วยคุณครูอยู่ดูแลไก่ไข่อยู่ที่โรงเรียน ในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด 19 เพราะบ้านอยู่ห่างจากโรงเรียนเกือบ 10 กิโลเมตร  เล่าว่า โรงเรียนเข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ตั้งแต่ปี 2559  ปีนี้โรงเรียนเราเลี้ยงไก่ไข่เป็นรุ่นที่ 4 แล้ว และขยายจำนวนจาก 250 ตัว เป็น 400 ตัว​

โครงการเลี้ยงไก่ไข่ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียน ที่ทำให้ได้เรียนรู้วิธีการเลี้ยงไก่ไข่ การดูแลไก่อย่างถูกวิธี  สามารถนำความรู้จากการเลี้ยงไก่ไปประกอบอาชีพได้  รวมไปถึงการวางแผนบริหารจัดการผลผลิตจากไข่ไก่ เช่น ในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด 19 ผลผลิตไข่ไก่ของโรงเรียนมีผลผลิตเหลือ​ จำนวนมาก จากที่เก็บผลผลิตไข่ไก่ได้วันละ 300 ฟอง  เพราะไม่ต้องส่งเข้าโครงการอาหารกลางวัน คุณครูก็จะแจ้งทางไลน์ให้ผู้ปกครองทราบ หรือแจ้งผ่านทางชุมชน สามารถซื้อไข่ไก่จากทางโรงเรียนได้ในราคาแผง 30 ฟองอยู่ที่ 90 บาท

อย่างไรก็ตามในสถานการณ์โควิด 19 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  ทางผมและเพื่อนๆจะใช้วิธีออกไปส่งไข่ไก่ให้กับผู้ที่ต้องการซื้อถึงที่บ้าน 

ด้านนายสุบรรณ์  แหล่ป้อง รักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งมน  อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า โรงเรียนฯ รับมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนจากซีพีเอฟ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 

ปัจจุบัน ทางโรงเรียนฯได้นำเทคโนโลยีมาต่อยอดโครงการนี้ในเรื่องของการบันทึกข้อมูล ทั้งยังใช้เทคโนโลยีเพื่อการรายงานข้อมูลของโรงเรียนผ่านแอปพลิเคชัน Google Form  เช่น จำนวนไก่ อาหารสัตว์ ผลผลิตไข่ไก่ ไก่ปลด รายงานการเลี้ยง และรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตไข่ไก่ เป็นต้น

นอกจากเด็กๆจะมีประสบการณ์การเลี้ยงไก่ไข่แล้ว ยังทำให้ได้เรียนรู้การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับการเลี้ยงด้วย  ขณะเดียวกันผลผลิตจากไข่ไก่ที่เหลือจากการส่งเข้าโครงการอาหารกลางวัน  โรงเรียนนำไปจำหน่ายให้ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนได้บริโภคไข่ไก่ที่สด สะอาด ในราคาย่อมเยา โดยในช่วงเกือบ 3 เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่รับมอบโครงการฯ โรงเรียนมีรายได้จากผลผลิตไข่ไก่เกือบ  2 หมื่น ซึ่งจะใช้เป็นทุนในการดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่ฯเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เป็นความร่วมมือของซีพีเอฟ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับพันธมิตร อาทิ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ (เจซีซี) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 30 ปี เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศเข้าถึงการบริโภคไข่ไก่อย่างเพียงพอ เพื่อการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและสติปัญญาอย่างสมวัย 

ขณะเดียวกัน โครงการดังกล่าวโครงการดังกล่าวยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนไทยที่สามารถนำประสบการณ์การเรียนรู้เลี้ยงไก่ไข่ไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด19 ที่ระบาดในรอบแรก เมื่อช่วงต้นปี 2563  และการระบาดรอบใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น ผลผลิตไข่ไก่ของโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนยังเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยของชุมชนอีกด้วย

You may also like...