“ศ.นพ.ประกิต” รับโล่เกียรติยศจากองค์การอนามัยโลก ปลุกบุคลากรรุ่นใหม่ พาไทยสู่ “โลกปลอดควันบุหรี่”

You may also like...