“การเคหะแห่งชาติ” ลงนาม
สมาชิกเครดิตบูโรรายล่าสุด

 

การเคหะแห่งชาติลงนามเป็นสมาชิกบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) หวังเป็นเครื่องมือช่วยให้ลูกค้ารายย่อยมีวินัยทางการเงิน เข้าถึงสินเชื่อมากขึ้นและทำให้คุณภาพสินเชื่อดีขึ้นหรือเป็นหนี้เสียในระบบสถาบันการเงินน้อยลง เวลานี้ผ่านขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ระบุหลังลงนามการเคหะฯจะส่งข้อมูลลูกหนี้เช่าซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรและโครงการเคหะชุมชน 31,123 รายให้ทางเครดิตบูโรจัดเก็บประวัติทางการเงินต่อไป

Photo 2-2559.1 1M 

นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล (ที่ 2จากซ้าย) รักษาการแทนผู้ว่าการ นางอรพิณ สุขทรงศิลป์ (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ นายสุรพล โอภาสเสถียร (ที่ 2จากขวา) ผู้จัดการใหญ่ นายวงศ์วริศ ดุลยนิติโกศล (ขวาสุด) รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ในพิธีลงนามลงนามในสัญญาให้บริการสมาชิกเครดิตบูโร ที่ารเคหะแห่งชาติ เมื่อเร็วๆ นี้

นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล รักษาการแทนผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร ร่วมลงนามในสัญญาให้บริการสมาชิกเครดิตบูโร โดยนางสาวอุบลวรรณ กล่าวว่า “การเคหะแห่งชาติมีหน้าที่หลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันนี้มีโครงการที่อยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติเป็นจำนวนมากกว่า 600,000 หน่วย

 

จากภาระหน้าที่ดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่การเคหะแห่งชาติ ต้องทำงานให้รวดเร็ว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า การเคหะแห่งชาติได้พิจารณาสมัครเข้าเป็นสมาชิกเครดิตบูโรเพื่อจัดส่งข้อมูลลูกหนี้ของการเคหะแห่งชาติ ให้เครดิตบูโรดำเนินการจัดเก็บ  รักษา ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกู้เงิน ประวัติการชำระและการค้างชำระ เพื่อให้สถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโร นำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์หรืออนุมัติสินเชื่อ

 

ภายหลังจากการลงนามแล้ว การเคหะแห่งชาติจะส่งข้อมูลลูกหนี้เช่าซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรและโครงการเคหะชุมชนจำนวน 31,123 รายให้ทางเครดิตบูโร การเข้าเป็นสมาชิกในครั้งนี้จะส่งผลให้ การเคหะแห่งชาติสามารถลดอัตราหนี้ค้างชำระและป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น  ทั้งยังเป็นการสร้างวินัยให้กับลูกค้า มีประวัติการชำระเงินที่ดีอย่างสม่ำเสมออีกด้วย”

 

ด้านนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร เปิดเผยว่า “ขอบพระคุณการเคหะแห่งชาติ ที่เข้าเป็นสมาชิกเครดิตบูโรซึ่งถือว่าเป็นสมาชิกเครดิตบูโรรายล่าสุดและมีส่วนสำคัญยิ่งที่ทำให้ฐานข้อมูลเครดิตบูโรมีข้อมูลด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยครบถ้วนสมบูรณ์ตามความเป็นจริง อันเป็นประโยชน์ต่อระบบสถาบันการเงินโดยรวม

 

การเข้าเป็นสมาชิกเครดิตบูโรในครั้งนี้จะเป็นการยกระดับการบริหารความเสี่ยงของการเคหะแห่งชาติให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงในระบบการเงินไทย ตลอดจนสามารถเสริมสร้างกลไกตลาดในการเข้าถึงเงินกู้ของรายย่อย และสร้างคุณภาพหนี้ที่ดีตามนโยบายภาครัฐ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเคหะแห่งชาติจะได้รับประโยชน์จากการเป็นสมาชิกของเครดิตบูโรอย่างต่อเนื่องสืบไป”

 

 

You may also like...