พาณิชย์สร้างDNA นักธุรกิจย่อย
สู่มืออาชีพคู่การตลาดสร้างสรรค์

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับลูกรัฐบาล ฟิต!! จัดกิจกรรมสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย สู่ “นักธุรกิจสู่มืออาชีพ” และสร้าง”นักการตลาดเชิงสร้างสรรค์”  เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ธุรกิจไทยยืนได้ด้วยตนเองก่อนก้าวสู่เวทีโลก ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ลดพึ่งพาเศรษฐกิจนอกประเทศ นำพาเศรษฐกิจประเทศและสังคมมั่นคงและยั่งยืน เปิดตัวพร้อมกัน 28 มีนาคม 2559 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนใจพัฒนาธุรกิจรีบจับจอง ก่อนที่นั่งจะเต็ม!!  

นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าขานรับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจไทย ในเชิงลึกตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน “Strength from Within ซึ่งเป็นการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจโดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมภาคธุรกิจให้มีความเข้มแข็งสามารถเติบโตจากภายในประเทศเอง ไม่ต้องพึ่งพาเศรษฐกิจนอกประเทศเป็นหลักและเพื่อให้เกิดพลังการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทั้งนี้ กรมฯ ได้พัฒนากิจกรรมสำหรับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยหรือกลุ่ม Strong SMEs ให้สามารถ ก้าวไปสู่การบริหารจัดการทางการตลาดอย่างมืออาชีพ ซึ่งจะมีการจัดงานเปิดตัว 2 กิจกรรมที่จะช่วยสร้างธุรกิจจากจุดเริ่มต้นให้พบกับความสำเร็จได้ ภายใต้แนวคิด “Start up to Success” ในวันที่จันทร์ที่  28 มีนาคม 2559  ระหว่างเวลา 10.00-16.30 น. ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดที่มีชื่อเสียงมาถ่ายทอดประสบการณ์อาทิ คุณจินตรา สุขพัฒน์ เจ้าของธุรกิจเครื่องสำอาง OSeKi และคุณชาคร รุ่งเรืองไพฑูรย์ เจ้าของธุรกิจเบอร์เกอร์ BURGLER เป็นต้น พร้อมด้วยกิจกรรมการสัมภาษณ์ผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจจะเข้าร่วมการบ่มเพาะในเชิงลึกกับกรมฯ ต่อไป  

สำหรับกิจกรรมที่จะเปิดตัวประกอบไปด้วย การสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ  (Smart Professional Entrepreneur: DBD-SPE) ดำเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม-9 กรกฎาคม  2559  รุ่นละ 40 คน ระยะเวลาพัฒนา 80 ชั่วโมง มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ให้สามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศและสากล ซึ่งจะสร้างศักยภาพ ครอบคลุมใน 5 มิติได้แก่ การตลาด การเงิน การบริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และนวัตกรรม พร้อมทั้งการจัดทำแผนธุรกิจเชิง  กลยุทธ์เพื่อกำหนดเป้าหมายสร้างโอกาสทางการตลาด รวมถึงการศึกษาดูงานธุรกิจต้นแบบ ณ PASAYA FACTORY OUTLET จ.ราชบุรี

นอกจากนี้ อีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจคือ การสร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance Creative Marketeer: DBD-ACM) ดำเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2559 รุ่นละ 40 คน ระยะเวลาพัฒนา 51 ชั่วโมง        มุ่งเสริมความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาด การสร้างนวัตกรรม การนำเสนอธุรกิจ Wow Presentation เทคนิค      การเจรจาการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) การศึกษาดูงานธุรกิจต้นแบบ ณ ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค และหลับดี Hostel กทม.    

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5962 โทรสาร 0 2547 5971 สายด่วน 1570  อีเมล์ training3188@gmail.com หรือwww.dbd.go.th

You may also like...