วช.สัมมนาเพิ่มทักษะนักวิจัย
เขียนเอกสารวิชาการ-บทความ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการสัมมนาเรื่อง Effective Paper Writing Skills ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 2 โดยมีนางยศวดี  อึ้งวิเชียร ที่ปรึกษาด้านการวิจัย เป็นประธานเปิดการสัมมนา เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิธีการเขียนบทความหรือเอกสารทางวิชาการ และการอ้างอิงที่ถูกต้องให้นักวิจัย นักวิชาการ จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ จำนวน ๑๒๐ คน ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การเสนอบทความทางวิชาการในวารสารวิชาการและนานาชาติ

DSC_0034

นางยศวดี  อึ้งวิเชียร ที่ปรึกษาด้านการวิจัย กล่าวว่า การเขียนและนำเสนอบทความหรือเอกสารทางวิชาการเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักวิจัย นักวิชาการในหน่วยงาน ได้จัดทำเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน ผ่านทางวารสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะบทความทางวิชาการที่นำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระ คุณภาพและความสามารถใช้ประโยชน์ของบทความนั้น ในการนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัย ตลอดจนอยู่กับวิธีการเขียนบทความ และการอ้างอิงเอกสารที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ด้วยเหตุปัจจัยสำคัญนี้ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของวารสารจะพิจารณาเลือกบทความและผลงานที่เสนอขอตีพิมพ์ในวารสารอย่างพิถีพิถันโดยพิจารณาว่าบทความนั้นหากลงพิมพ์แล้วจะมีการนำไปใช้อ้างอิงโดยนักวิจัย นักวิชาการ และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศหรือไม่ เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพของวารสารที่หน่วยงานเผยแพร่ออกไป วช.ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ การบริหารจัดการทุนวิจัยในภาพรวม ได้เห็นความสำคัญของการเขียนบทความหรือเอกสารทางวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการไทย เพื่อนำลงพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ ได้สนับสนุนและให้ความสำคัญในเรื่องการเขียนบทความหรือเอกสารทางวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการมาโดยตลอด และเห็นว่าการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมสัมมนา หรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของวารสารสามารถนำข้อมูลจากเวทีสัมมนานี้ไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

DSC_0025

นางสาวพรรณี  ปัญญาวัฒนาพร ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ กล่าวว่า วช.ได้ร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานต่างประเทศผ่านทางโครงการความร่วมมือทางวิชาการะหว่างประเทศกับประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการวิจัยผ่านการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของ วช. ซึ่งการสัมมนาได้เชิญ Dr. K.Kokula Krishna Hari International Secretary เป็นวิทยากรชาวอินเดีย แห่ง Association of Scientist, Developers and Faculties (ASDF) หน่วยงานจัดทำวารสารนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล จำนวน ๑๓ วารสาร  และ ดร.เธียรช่วง  กัลยาณมิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

DSC_0046

เป็นช่องทางหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้จากต่างประเทศสู่สังคมไทย และยังเป็นเป็นการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง วช. กับหน่วยงานชาวต่างประเทศที่มาให้ความรู้ ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านการวิจัยและทางวิชาการระหว่างกันในอนาคต เป็นการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งประกอบด้วย นักวิจัย นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย กระทรวง ทบวง กรมต่างๆจำนวน ๑๒๐ คน ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ด้านเทคนิค วิธีการเขียนหรือการนำเสนอบทความทางวิชาการอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานสากล ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาต่อไป

You may also like...